alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je četrtek, 23. marec 2017


CKU ZAVRATEC SEVER LP_21/195_A

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14-popr., 53/14; v nadaljevanju OPN) na površinah, ki zahtevajo skupne ureditve gospodarske javne infrastrukture, predvideva v svojem 57. členu za posamezne enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) načrt celovitega komunalnega urejanja.

Načrt CKU je v OPN predviden tudi za EUP LP_21/195_A – območje severno od strnjenega dela vasi Zavratec (v nadaljevanju CKU Zavratec). Na tem območju obstaja interes po pozidavi.

Izsek iz Občinskega prostorskega načrta OPN.

 

RAZLOGI ZA PRIPRAVO NAČRTA CKU ZAVRATEC SEVER

Enota urejanja prostora LP_21/195_A, ki predstavlja v naravi delno pozidana stavbna zemljišča, namenjena gradnji stanovanjskih objektov, turističnih objektov ter objektov za kratkotrajno bivanje, je velika dobrih 0,85 ha. Zaradi racionalnejše izkoriščenosti zemljišč in ustrezne prometne in komunalne opremljenosti, je v primeru večjega območja nezazidanih stavbnih zemljišč potrebno za celotno območje izdelati skupinsko dispozicijo pozidave ter predvideti potrebno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo (na območju enote LP_21/195_A je predvidena gradnja 4 enostanovanjskih stavb).

CKU Zavratec sever določa elemente za parcelacijo zemljišč (in ne lege objektov na zemljiščih), trase dostopnih cest, shematično se prikaže potek komunalne in energetske infrastrukture. Načrt CKU Zavratec sever mora potrditi Občinski svet Občine Idrija.

POTEK PRIPRAVE NAČRTA CKU ZAVRATEC SEVER

Pobudnik za pripravo CKU Zavratec sever so zasebni investitorji, ki pripravo CKU Zavratec sever tudi financirajo. Na podlagi usklajevanja z njimi je projektant pripravil predlog bodoče parcelacije. Predlog bodoče parcelacije je bil posredovan upravljavcem gospodarske javne infrastrukture na tem območju: Občini Idrija, Komunali d.o.o. Idrija in Elektro Ljubljana d.d., Telekom d.d.

Na podlagi smernic upravljavcev je projektant pripravil načrt s prikazom priključevanj zemljišč na lokalno javno cesto LC 130 162 in dostopne poti, vodovodno omrežje, predvidel je rešitve v zvezi z odvajanjem meteornih in fekalnih voda ter priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje.

REŠITVE; PREDVIDENE S CKU ZAVRATEC SEVER (izvleček iz projektnih pogojev upravljavcev GJI)

 1. Bodoče zemljiško stanje je prilagojeno trenutnemu zemljiškemu      stanju in terenu.
 2. Oblikovanje in lega objektov na zemljišču - veljajo splošni pogoji OPN.
 3. Javne ceste in dovozne poti – nove javne poti na območju obravnave niso predvidene; predviden je en priključek dovozne ceste na kategorizirano lokalno cesto LC 130 162. V postopku PGD projekta se pridobi pogoje in soglasje Občina Idrija.
 4. Vodovod – priklop na obstoječi vodovod
 5. Fekalna kanalizacija - ponikovalnica
 6. Meteorna kanalizacija - ponikovalnica
 7. Komunalni odpadki – ekološki otok oziroma za vsako enoto posebej v okviri PGD
 8. Distribucijsko elektroenergetsko omrežje – v skladu s splošnimi pogoji distributerja
 9. Telefon – splošni pogoji distributerja


PRILOGE NA SPLETU

pdfSklep o načrtu celovitega komunalnega urejanja za območje LP_21/195_A Zavratec sever, sprejet na 5. redi seji Občinskega sveta Občine Idrija, dne 7.5.2015

pdfTehnično poročilo

pdfProjektni pogoji upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (Elektro Ljubljana d.d., Komunala Idrija d.o.o., Telekom Slovenije d.d., Občina Idrija)

Grafične priloge:
1 pdfObstoječe stanje
2 pdfObmočje obdelave
3 pdfIzsek iz Občinskega prostorskega načrta občine Idrija
4 pdfPredlog zazidalne situacije
5 pdfPredlog ureditve dostopnih poti

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1