alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je četrtek, 23. marec 2017


CKU LEDINE LP_2/2_SK

PRAVNA OSNOVA

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14-popr., 53/14; v nadaljevanju OPN) na površinah, ki zahtevajo skupne ureditve gospodarske javne infrastrukture, predvideva v svojem 57. členu za posamezne enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) načrt celovitega komunalnega urejanja (v nadaljevanju CKU Ledine).

Načrt CKU Ledine je v OPN predviden tudi za EUP LP_2/2_SK – območje severnega nepozidanega

dela vasi Ledine. Na tem območju obstaja interes po pozidavi.

 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta OPN.

Izsek iz OPN

Načrt CKU Ledine je bil sprejet na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija dne 11.12.2013 v naslednjem besedilu:

Na podlagi 57. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 24. seji dne 11.12.2013 sprejel

 

SKLEP

o načrtu celovitega komunalnega urejanja za območje LP_2/2_SK Ledine

 

 1. člen

S tem sklepom se potrdi Načrt celovitega komunalnega urejanja za enoto urejanja prostora LP_2/2_SK na Ledinah (v nadaljevanju CKU Ledine), ki ga je izdelalo podjetje Božič d.o.o. inženiring, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, pod številko načrta 35/13, november 2013.

 

 1. člen

CKU Ledine vsebuje tekstualni del in kartografski del z naslednjo vsebino:

1 TEHNIČNO POROČILO

2 BESEDILO SKLEPA

3 KARTOGRAFSKI DEL

3.1 IZSEK OBMOČJA VASI LEDINE IZ OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

3.2 ZAZIDALNA SITUACIJA S SHEMATIČNO PRIKAZANIM PRIKLJUČEVANJEM OBJEKTOV NA JAVNO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

3.3 PREDLOG UREDITVE JAVNE CESTE IN DOVOZNIH POTI

4 SEZNAM UPRAVLJAVCEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN PROJEKTNI POGOJI UPRAVLJAVCEV

 

 1. člen

S CKU Ledine se določi trase javnih poti in dovoznih poti, shematično se prikaže potek komunalne in elektroenergetske infrastrukture. S CKU Ledine se določi elemente za parcelacijo zemljišč.

 

 1. člen

Sklep se objavi na spletni strani Občine Idrija ter se ga skupaj s tehničnim poročilom in grafičnimi prilogami posreduje Komunali d.o.o., Elektro Ljubljana d.d., Upravni enoti Idrija in Krajevni skupnosti Ledine.

 

5. člen

 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

 

 

Številka: 350-0006/2012

Idrija, dne 11.12.2013

                                                                                                                              Župan

                                                                                                                                             Bojan Sever

Načrt CKU Ledine je bil dopolnjen na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija dne 07.05.2015 v naslednjem besedilu:

Na podlagi 57. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14-popr., 53/14) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 5. seji dne 07.05.2015 sprejel

 

SKLEP

o dopolnitvi Sklepa o načrtu celovitega komunalnega urejanja za območje LP_2/2_SK Ledine

 

 1. člen

 

V Sklepu o načrtu celovitega komunalnega urejanja za območje LP_2/2_SK Ledine št. 350-0006/2012 z dne 11.12.2013 se v 1. členu za številko »2013« doda besedilo » in dopolnitev pod številko 6/15, april 2015.«

 1. člen

 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

 

Številka: 350-0006/2012

Idrija, dne 7.5.2015

                                                                                                                                                             Župan

                                                                                                                                             Bojan Sever

RAZLOGI ZA PRIPRAVO 2. DOPOLNITEV NAČRTA CKU LEDINE

Načrt CKU Ledine se dopolnjuje s tem sklepom na podlagi pobude zasebnega investitorja, ki ima investicijske namere na S in V delu območja. Načrt CKU Ledine se tako grafično dopolni. Dopolnitev se izkazuje z elaboratom, v katerem so grafične priloge ter projektni pogoji upravljavcev GJI. Zaradi obsežnejših sprememb načrta je bil CKU javno razgrnjen na območju KS Ledine. Vsi pripadajoči dokumenti so sestavni del elaborata.

CKU Ledine določa elemente za parcelacijo zemljišč (in ne lege objektov na zemljiščih), trase javnih in dovoznih poti, shematično prikazuje potek komunalne in energetske infrastrukture. Načrt CKU Ledine mora potrditi Občinski svet Občine Idrija.

POTEK PRIPRAVE 2. DOPOLNJENEGA NAČRTA CKU LEDINE

Predlog bodoče parcelacije, izdelan na podlagi pobude zasebnega investitorja, je bil posredovan upravljavcem gospodarske javne infrastrukture na tem območju: Občini Idrija, Komunali d.o.o. Idrija in Elektro Ljubljana d.d.

Na podlagi smernic upravljavcev Občine Idrija, Komunale d.o.o. Idrija in Elektra Ljubljana d.d. je projektant pripravil dopolnitev načrta s prikazom priključevanja zemljišč na javno pot, vodovodno omrežje, predvidel je rešitve v zvezi z odvajanjem meteornih in fekalnih voda ter priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje.

Zaradi obsežnejših sprememb CKU je bil o predvidenih spremembah seznanjena KS Ledine. Javna razgrnitev CKU je potekala od 27.08.2016 do vključno 09.09.2016. V tem času sta na Občino Idrija prispeli dve pripombi na predlog načrta, podani s strani lastnikov sosednji zemljišč. Z enim od pripombo dajalcev je imela Občina Idrija dodatni usklajevalni sestanek. Na podlagi vseh dejstev so bile skupaj s pripravljavcem izdelana stališča do obeh pripomb, do katerih se bo opredelil tudi Občinski svet Občine Idrija. Na podlagi stališč do pripomb se en objekt ne predvideva več za gradnjo, pač pa se območje opredeli kot zelena površina – gozd in se tako ohrani kvalitetno obstoječo naravno bariero v prostoru.

Gradivo za javno razgrnitev
- pdfPrikaz območja
- pdfZazidalna situacija
- pdfPrikaz dovoznih poti
- pdfKomunalna situacija
- pdfTehnično poročilo s smernicami
- docDopis KS Ledine

Sprejet sklep o dopolnitvi CKU Ledine s tekstualnim delom in grafičnimi prilogami bo posredovan upravljavcem infrastrukture: Komunali d.o.o. Idrija ter Elektro Ljubljana d.d., v vednost pa tudi Krajevni skupnosti Ledine in Upravni enoti Idrija.

- docStališča do pripomb
- pdfTehnično poročilo
pdfZazidalna situacija

- pdfPrikaz območja
- pdfPrikaz dovoznih poti
- pdfKomunalna situacija
- pdfSmernice NUP

docSklep Občinskega sveta

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1