alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je sreda, 29. marec 2017


Javni razpis za sofinanciranje programov borčevskih in veteranskih organizacij v letu 2016

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na podlagi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2016 (Ur. list RS, št. 17/2015) objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV BORČEVSKIH IN VETERANSKIH ORGANIZACIJ V LETU 2016

I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:

 • društva in neprofitne organizacije, ki združujejo borce NOB, častnike, veterane in podobno.

II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja za izvajalce programov:

 • sedež morajo imeti v Občini Idrija, če imajo sedež v drugi občini, morajo vključevati člane in uporabnike s stalnim bivališčem v občini Idrija;
 • imeti morajo urejeno evidenco o članstvu;
 • morajo biti registrirani in delovati najmanj eno leto;
 • morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programa in biti registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
 • programi izvajalcev morajo biti namenjeni določeni ciljni skupini ali posameznikom na območju Občine Idrija;
 • interes uporabnikov iz Občine Idrija mora biti razviden iz poročila o izvedbi programa, ki je predmet razpisa in se je izvajal v preteklem letu;
 • program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, ki vključuje vse prihodke in odhodke programa;
 • prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračunskih virov Občine Idrija;
 • dodeljena sredstva morajo izvajalci programov porabiti do 30. 11. 2016.

III. Višina razpoložljivih sredstev

Vsebina sredstev, namenjenih za posamezne vsebine, znaša 3.900,00 €.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev, proslav in publikacij.

Sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški prireditev in proslav so organizacija prireditve oziroma proslave, honorar nastopajočih, stroški ozvočenja, luči in druge opreme, potrebne za izvedbo dogodka. Upravičeni stroški pri izdaji publikacije so: honorar, stroški lektoriranja in tiskanja.

IV. Merila za dodelitev sredstev

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali posamezni prijavljeni programi v skladu z merili.

Kriterij Št. točk
Sedež v občini do 5
Članstvo – število aktivnih članov s plačano članarino do 5
Interes – izvajalec s svojim programom prispeva in koristi   interesom lokalne skupnosti do 10
Reference izvajalca glede na uspešnost izvedbe programov v   preteklem letu do 3
Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih,   ki jih organizira Občina Idrija do 5
Realnost – ocenjuje se izvedljivost glede na finančno   konstrukcijo do 3

V. Razpisna dokumentacija

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijav ne spenjajte, oziroma ne vlagajte v mape.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Idrija www.idrija.si, ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v glavni pisarni Občine Idrija.

VI. Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v glavni pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis s področja borčevskih in veteranskih programov v letu 2016« – NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov vlagatelja.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo v pravilno opremljenih ovojnicah prispele na zgoraj navedeni naslov najkasneje do 18. februarja 2016 do 11 ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do tega roka prispe na naslov naročnika, oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik, nepravočasno oddane vloge se bodo vrnile pošiljatelju. Ocenjujejo se popolne vloge izvajalcev (z vsemi prilogami, ki v celoti izpolnjujejo pogoje iz II. točke razpisa). Prijavljeni kandidati bodo po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe občinske uprave Občine Idrija obveščeni o sofinanciranju programa.

Številka:410-0003/2016-1
V Idriji, 29. 1. 2016

docPRIJAVA NA RAZPIS
docPOROČILO

 

 

ŽUPAN

Bojan Sever

 

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1