alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je četrtek, 23. marec 2017


1. POSNETEK STANJA POLOŽAJA OSEB Z OVIRANOSTMI V OBČINI IDRIJA

Posnetek stanja smo izdelali :

Maja Majnik, Služba za družbene dejavnosti
Maja Petrovčič, Služba za gospodarske javne službe
Marjan Rupnik, Služba za investicije
Medobčinsko društvo invalidov Idrija Cerkno

Posnetek stanja položaja oseb z oviranostmi v Občini Idrija je pripravljen v okviru
projekta »Občina po meri invalidov«, h kateremu je v sodelovanju z Medobčinskim društvom
invalidov Idrija Cerkno in Centrom za socialno delo Idrija pristopila Občina Idrija.

Posnetek stanja je pripravljen na osnovi Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti
invalidov (Resolucija 48/96, 20,12,1993). V dokumentih, ki jih Občina Idrija pripravlja v
okviru projekta Občina po meri invalidov, se namesto termina invalidnost, uporablja termin
oviranost, ki je na osebni ravni manj označujoč. Namesto osebnih pomanjkljivosti, ki jih
poudarja izraz invalidnost, je pri izbranem izrazu v ospredju predvsem stanje oviranosti, do
katerega pride v odnosu med posameznico oziroma posameznikom in njegovim oziroma
njenim socialnim in fizičnim okoljem. S tako izbiro termina so v prizadevanja za uveljavitev
enakih možnosti vključene tudi osebe, ki na podlagi zakonodaje nimajo statusa invalida, a se
v vsakdanjem življenju prav tako soočajo s številnimi ovirami, kot so na primer starostniki in
kronični bolniki.

1. Osveščanje in informiranje javnosti o problematiki oseb z oviranostmi

Osrednjo vlogo pri informiranju in osveščanju o problematiki oseb z oviranostmi imajo v
Občini Idrija invalidske organizacije, v katere se prostovoljno združujejo interesno povezane
osebe z oviranostmi ter njihovi zastopniki in zastopnice. Osveščanju javnosti so namenjeni
različni medijsko podprti projekti in programi, na primer televizijske in radijske oddaje.
Eden najbolj poznanih spletnih portalov, namenjen informiranju in osveščanju oseb z
oviranostmi in širše javnosti v Sloveniji je Handy World ( http://www.handyworld-si.com),
ki ga ureja Društvo za kulturo in teorijo hendikepa. Portal ponuja informacije o možnostih
in pravicah oseb z oviranostmi glede osebne asistence, storitev s področij socialnega in
zdravstvenega varstva, izobraževanja, zaposlovanja in prostega časa.

Na območju Občine Idrija delujejo krajevne skupnosti, Društvo upokojencev Idrija,
Medobčinsko društvo invalidov Idrija Cerkno, Društvo civilnih žrtev vojne Severne
Primorske Sožitje - društvo za pomoč duševno prizadetim Idrija Cerkno in še nekaj nevladnih
organizacij s sedežem izven občine, ki v okviru svojih programov izvajajo aktivnosti
osveščanja in informiranja oseb z oviranostmi ter širše javnosti. Občani in občanke Idrije se
tako vključujejo v Medobčinsko društvo paraplegikov Severne Primorske, Medobčinsko
društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica , Združenje multiple skleroze – Notranjska
podružnica, Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske, Radio klub na vidu prizadetih
invalidov Slov in Društvo distrofikov Slovenije. Občina Idrija sofinancira dejavnost
navedenih društev.

2. Strokovno podporne storitve in programi

Strokovno podporne storitve in programi zajemajo pomoč na domu in osebno asistenco,
psihosocialno podporo in svetovanje, izvajanje socialnih transferov, rekreacijo in športne
aktivnosti ter družabništvo.

Občina Idrija zagotavlja izvajanje in subvencioniranje storitve pomoč na domu. Storitev
je namenjena ljudem nad 65 letom starosti in osebam z oviranostmi; obsega pa pomoč pri
vzdrževanju osebne higiene, prinašanje kosil, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov. Storitev izvaja Center za socialno delo Idrija. V skladu z Zakonom o
socialnem varstvu Občina Idrija financira pravico do izbire družinskega pomočnika, ki
pripada polnoletni osebi s težko oviro v duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalno ovirani
osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.

Na območju Občine Idrija delujeta domova za starejše, ki izvajajo storitev institucionalnega
varstva starejših in omogočajo tudi nastanitve mlajših oseb z oviranostmi in sicer Dom
upokojencev J. Primožiča Miklavža Idrija , ki deluje tudi na lokaciji v Spodnji Idriji in Dom
starejših Bor, Vitadom v Črnem Vrhu.

Varstveno delovni center Vrhnika Idrija opravlja naloge vodenja in varstva ter organiziranja
zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z intelektualnimi oviranostmi.

3. Dostopnost grajenega okolja in prevozov

Akcijski program za invalide 2007-2013, Vlada RS, 2006 določa: Pravica do dostopnega
grajenega okolja in informacij ter komunikacij v Republiki Sloveniji temelji na ustavi , ki
določa, da ima vsakdo pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da ima pravico
do zbiranja ter svobodnega združevanja z drugimi, da ima vsakdo pravico do zdravega
življenjskega okolja in da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo
primerno stanovanje.

Strategija »Dostopna Slovenija« oziroma Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti
grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide, Vlada RS, 2005 je eden ključnih
nacionalnih dokumentov s področja urejanja dostopnosti okolja in informacij in ima pravne
podlage v številnih zakonih Republike Slovenije. Namen strategije je » ustvariti okolje, ki
bo prijazno in prijetno za življenje in delo vseh ljudi, urediti dostopnost do dela, do znanja,
informacij, ustvarjati enake možnosti do enakih življenjskih priložnosti za invalide in
neinvalide oziroma ljudi s posebnimi potrebami, zagotavljati tehnično podporo tistim, ki jo
potrebujejo za uspešno vključitev v življenje in delo.

Temeljni zakon, ki ureja področje dostopnosti grajenega okolja pa je Zakon o graditvi
objektov. Razmere glede dostopnosti grajenega okolja , informacij in prevozov se sicer
nekoliko izboljšujejo, še vedno pa posameznike in posameznice pestijo številne težave, ki se
rešujejo postopoma. Na javnih površinah so pogoste ovire, ki onemogočajo prosto gibanje
(napačno parkirani avtomobili, smetnjaki, cvetlična korita, neustrezne klančine in robniki
pločnikov).

4. Vzgoja in izobraževanje

Za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne programe vrtcev in šol so predpisani
posebni načini in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja, pri čemer so potrebne posebne
prilagoditve prostorov, uporaba specifičnih pripomočkov, dodatna strokovna pomoč,
stalni ali občasni spremljevalci itd. Obseg pomoči je odvisen od vrste in stopnje oviranosti
posameznice oziroma posameznika. Področje zakonsko ureja Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami.

Pomembna pridobitev za osnovne šole v Občini Idrija je stopniščni vzpenjalec, katerega
nakup je financiral občinski proračun. Namenjen je gibalno oviranim učenkam in učencem in
ga je, glede na potrebe, mogoče uporabljati na različnih lokacijah.

5. Skrb za zdravje

V skladu z zakonodajo Občina Idrija zagotavlja in spremlja delovanje primarnega
zdravstvenega varstva, ki ga izvajata Zdravstveni dom Idrija in Lekarne Ljubljana in ki
zajema zdravstveno dejavnost nujne medicinske pomoči, splošne medicine, otroškega in
šolskega zdravstvenega varstva, zdravstveno varstvo žensk, diabetologijo, pulmologijo,
ortodontijo, patronažno službo in fizioterapijo ter lekarniško dejavnost.
Občina Idrija aktivno deluje v Regijskemu odboru za javno zdravje, ki spodbuja različne
aktivnosti za boljše javno zdravje, predvsem promocijo preventivnih programov, trenutno
pa pripravlja strategijo za zmanjšanje neenakosti v zdravju v regiji. Občinski proračun letno
sofinancira nevladne organizacije, ki izvajajo programe podpore za osebe z oviranostmi.

6. Kultura

Občina Idrija ima široko in pestro kulturno ponudbo, ki pa osebam z oviranostmi ni dostopna.
Arhitektonske ovire onemogočajo vstop v kulturne ustanove, v njih ni ustreznih sanitarnih
prostorov in tudi ne pripomočkov, ki bi omogočali senzorno oviranim spremljanje kulturnih
programov.

7. Šport in rekreacija

Šport oziroma rekreativna vadba preprečujeta nastanek številnih bolezni, ki lahko nastanejo
zaradi prvotne oviranosti in predstavljata eno izmed oblik rehabilitacije. Pod okriljem
Medobčinskega društva invalidov Idrija Cerkno potekajo športne dejavnosti oseb z
oviranostmi, ki imajo na voljo občinske športne objekte, čeprav del objektov ni ustrezno
prilagojen uporabnikom in uporabnicam.

 

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1