alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je četrtek, 23. marec 2017


2. AKCIJSKI NAČRT ZA URESNIČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI OSEB Z OVIRANOSTMI V OBČINI IDRIJA

Občina Idrija se je januarja 2011 z Medobčinskim društvom invalidov Idrija Cerkno in Centrom za socialno delo Idrija dogovorila za pričetek aktivnosti v projektu za pridobitev listine Občina po meri invalidov, ki jo na podlagi razpisa podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Listina je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov in ustvarja možnosti za socialno vključenost invalidov in njihovih družin.

Pravzaprav k temu tako lokalne kot nacionalne oblasti zavezuje Ustanovna listina Združenih narodov in iz nje izhajajoča Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov ( 1993) ter Konvencija o pravicah invalidov ( 2006), ki jo je Slovenija ratificirala leta 2008. V teh  mednarodno sprejetih listinah je določeno, da so enake in neodtujljive pravice vseh članov človeške družbe temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu. Načela konvencije so: spoštovanje osebne samostojnosti, ki vključuje svobodo izbire in neodvisnost posameznikov, nediskriminacija, polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo, spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidov kot dela človekove raznolikosti in humanosti, enakost možnosti, dostopnost, enake možnosti za moške in ženske ter spoštovanje razvojnih sposobnosti invalidnih otrok in spoštovanje pravice invalidnih otrok do ohranitve njihove identitete.
Za zagotavljanje polne vključenosti oseb z oviranostmi v družbo je s svojimi instrumenti v prvi vrsti pristojna država. 30. novembra 2006 je Vlada RS sprejela Akcijski program za invalide 2007-2013, ki obsega 12 temeljnih ciljev in 124 ukrepov, ki celovito urejajo vsa področja invalidov.

Ker odločitve lokalnih oblasti vplivajo na vsakdanje življenje občanov, je pomembno, da tudi lokalne oblasti vidik invalidnosti vključijo v svoja področja odločanja in izkušnje so povsod po svetu potrdile, da se najboljši rezultati lahko dosegajo v okviru sodelovanja med invalidskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi.

Akcijski načrt predvideva raznovrstne ukrepe, k izvedbi katerih se lahko zaveže občina Idrija

Akcijski načrt smo pripravili ob upoštevanju izhodišč in načel pomembnejših mednarodnih in državnih dokumentov ter v skladu z zakonodajo s področja delovanja lokalnih skupnosti:

 • Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov ( ratifikacija 2.4.2008),
 • Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov ( Resolucija  48/ 96, 20.12.1993),
 • Agenda 22, to je metoda , ki jo je pripravilo švedsko invalidsko gibanje in je namenjena lokalnim oblastem pri načrtovanju invalidske politike, pri nas izdal Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, 2006
 • Akcijski program za invalide 2007-2013 ( sprejela Vlada RS 30.11.2006),
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03) ,
 • Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11),
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ( Uradni list RS št. 3/07-UPB1),
 • Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10),
 • Statut Občine Idrija ( Uradni list RS št. 75/10 – UPB)

CILJ 1 : Osveščanje občank in občanov o življenju, potrebah in pravicah oseb z oviranostmi, usmerjeno k promociji zagotavljanja enakih možnosti

PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

ROKI ZA IZVEDBO

NOSILCI

Osveščanje in informiranje občank in občanov

Vzpostavitev rubrike s celovito informacijo o potrebah in možnostih za osebe z oviranostmi ter organizacijah v Občini Idrija, ki so aktivne na tem področju na spletni strani občine

oktober 2011

Služba za družbene dejavnosti

Osveščanje in informiranje otrok, mladostnic in mladostnikov

Redni in dodatni programi v vrtcih in osnovnih šolah

Trajna naloga

Služba za družbene dejavnosti

 

CILJ 2: Spodbujanje razvoja ter izvajanja programov in storitev za aktivno vključevanje v vsakdanje življenje v domačem okolju

PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

ROKI ZA IZVEDBO

NOSILCI

Izvajanje socialno varstvenih storitev in programov

Zagotavljanje izvajanja socialno varstvene storitve pomoči na domu, ki je namenjena ljudem v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ki jih določa zakon (storitev obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov)

Doplačevanje bivanja v stanovanjskih skupinah, bivalnih enotah in drugih oblikah institucionalnega varstva za tiste, ki storitve sami ne morejo plačati.

Financiranje pravice do družinskega pomočnika, ki pripada polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Trajna naloga

Služba za družbene dejavnosti

Spodbujanje razvoja mreže programov podpore in pomoči osebam z oviranostmi in njihovim svojcem, ki jih izvajajo nevladne organizacije

Sofinanciranje programov s področja socialnega varstva in varovanja zdravja

Trajna naloga

Služba za družbene dejavnosti

 

CILJ 3: Zagotavljanje dostopnosti do grajenega okolja, informacij in prevozov kot temeljnega pogoja za uresničevanje pravice do enakih možnosti in socialne vključenosti

PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

ROKI ZA IZVEDBO

NOSILCI

Zagotavljanje dostopnosti prostorov Občine Idrija v katerih se izvajajo oziroma potekajo kulturne aktivnosti, vzgoja in izobraževanje, zdravstvena dejavnost, šport in rekreacija ter druge aktivnosti in dogodki, namenjeni občankam in občanom.

Obvezna izvedba del za zagotavljanje dostopnosti in odpravo ovir v okviru investicijskih vzdrževanj

Trajna naloga

Služba za družbene dejavnosti, Služba za investicije, javni zavodi in koncesionarji

Zagotavljanje in vzdrževanje mobilnega stopniščnega vzpenjalca za gibalno ovirane učenke in učence na območju Občine Idrija

Trajna naloga

Služba za družbene dejavnosti

Zagotavljanje neoviranega dostopa do volišč in prostorov, kjer potekajo seje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles

Trajna naloga

Služba za investicije

Vgradnja dvigala v Rudniški magazin

2014

Služba za družbene dejavnosti in Služba za investicije,

Zagotavljanje in vzdrževanje mobilnega stopniščnega vzpenjalca za gibalno ovirane v Gradu Gewerkenegg??

2014

Služba za družbene dejavnosti in Služba za investicije,

Prilagoditev dostopov in notranjosti športnih objektov za varno rekreacijsko vadbo ter oglede športnih prireditev

2014

Služba za družbene dejavnosti in Služba za investicije,

Zagotavljanje dostopnosti v prostorih občine, kjer poteka uradno poslovanje z občankami in občani

Trajna naloga

Služba za investicije

Zagotavljanje prehodnih javnih površin za nemoteno gibanje oseb z oviranostmi

Zagotavljanje odstranjevanja ovir iz javnih površin in vozil, parkiranih izven označenih parkirnih mest, ki motijo neovirano gibanje

Trajna naloga

Občinsko redarstvo

Zagotavljanje prilagoditev in oznak v prometu

Izvedbe klančin, nižanje robnikov, označevanje rezerviranih parkirnih mest za osebe z oviranostmi s prometno signalizacijo, nameščanje zvočne in svetlobne signalizacije na cestnih prehodih??

Trajna naloga

Služba za investicije in Služba za gospodarske javne službe

Zagotavljanje parkirnih mest za osebe z oviranostmi v skladu z veljavnimi normativi

Trajna naloga

Služba za investicije in Služba za gospodarske javne službe

Zagotavljanje nadzora nad uporabo parkirnih mest za osebe z oviranostmi in ukrepanje v primeru zlorab   

Trajna naloga

Občinsko redarstvo

Zagotavljanje dostopnosti do stanovanj v lasti Občine Idrija   

 

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem z določeno kvoto stanovanj, prilagojenih potrebam oseb z oviranostmi ( ali bi dodali: Uvedba pogodbene obveznosti upravnika občinskih stanovanj – način obveščanja oseb z oviranostmi in posredovanje informacij o njihovih posebnih potrebah enoti civilne zaščite, ki izvaja reševanje)???   

 

Trajna naloga

Služba za gospodarske javne službe

Zagotavljanje dostopnosti prevozov v mestnem avtobusu   

Zagotavljanje opremljenosti mestnega avtobusa s klančino( ali dvižno napravo?) za dostop z vozički   

Trajna naloga

Služba za gospodarske javne službe

 

Cilj 4: Vključujoč sistem vzgoje in izobraževanja

PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

ROKI ZA IZVEDBO

NOSILCI

Aktivnosti za integracijo otrok, mladostnikov in mladostnic z oviranostmi v sistem redne vzgoje in izobraževanja

Zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva v vrtcih ter delovanje osnovnošolskega izobraževanja, ki zagotavlja otrokom in mladostnicam in mladostnikom z oviranostmi prilagojeno izvajanje programov in dodatno strokovno pomoč ( v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami) ter aktivnosti, ki niso zakonske obveznosti

Trajna naloga

Služba za družbene dejavnosti

 

CILJ 5: Zagotavljanje pravice in dostopa do dela in zaposlitve

PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

ROKI ZA IZVEDBO

NOSILCI

Zaposlovanje oseb z oviranostmi  v občinski upravi in javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Idrija

Uresničevanje obveznosti kvotnega zaposlovanja oseb z oviranostmi, ki jo delodajalcem nalaga Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Trajna naloga

Občinska uprava in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je Občina Idrija

Sodelovanje pri uresničevanju državnih programov aktivne politike zaposlovanja s spodbudami za zaposlovanje težje zaposljivih oseb ( med njimi tudi oseb z oviranostmi)

Sofinanciranje programov javnih del

Trajna naloga

Služba za družbene dejavnosti

 

Cilj 6: Učinkovita skrb za zdravje

PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

ROKI ZA IZVEDBO

NOSILCI

Zagotavljanje zdravstvene in lekarniške dejavnosti v skladu z zakonodajo

Zagotavljanje dostopnega zdravstvenega varstva na primarni ravni in lekarniške dejavnosti

Trajna naloga

Služba za družbene dejavnosti. Zdravstveni dom Idrija, Lekarne Ljubljana

Osveščanje zdravstvenih delavk in delavcev o potrebah in ustreznih pristopih v obravnavi oseb z oviranostmi

Projekti in programi osveščanja in informiranja zdravstvenih delavk in delavcev

Trajna naloga

Zdravstveni dom Idrija in koncesionarji

 

Cilj 7: Vključevanje v oblikovanje politike in načrtovanje ukrepov občine za polno vključenost oseb z oviranostmi

PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

ROKI ZA IZVEDBO

NOSILCI

Spodbujanje in zagotavljanje sodelovanja pri pripravi področnih strategij in akcijskih načrtov

Zagotavljanje možnosti sodelovanja  v delovnih skupinah, pri razgrnitvi prostorskih načrtov itd.

Trajna naloga

Občinska uprava

Spodbujanje izvajanja programovpomoči in podpore za osebe z oviranostmi pri vključevanju v vsakdanje življenje

Sofinanciranje invalidskih organizacij v občini, ki izvajajo podporne programe in športne programe za osebe z oviranostmi na območju Občine Idrija

Trajna naloga

Služba za družbene dejavnost

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1