alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je sobota, 25. marec 2017


Javni razpis za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev v letu 2017

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija  na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Idrija ( Ur. list RS, št. 28/2011 in 17/2015) in Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2017 (Ur. list RS, št. 82/2016)  objavlja


JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE REDNE DEJAVNOSTI LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV V LETU 2017

I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki:

 • imajo sedež in delujejo na območju Občine Idrija,
 • so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
 • aktivno delujejo najmanj eno leto.

II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

 • imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje

       načrtovanih aktivnosti,

 • imajo urejeno evidenco o članstvu,
  • se v preteklem letu udeležijo vsaj enega preglednega srečanja ali revije, ki je strokovno spremljana; v primeru, da za posamezno vrsto dejavnosti preglednih srečanj oz. revij ni organiziranih ali da se društvo srečanja ali revije ne more udeležiti, odloča o upravičenosti do sofinanciranja dejavnosti in projektov komisija za vodenje in izvedbo postopka za dodeljevanje sredstev,
  • oddajo letno poročilo o realizaciji programa v preteklem letu z dokazili in načrt dela za tekoče leto (letno poročilo in načrt dela sta sestavni del obrazca za prijavo na razpis).

III. Višina razpoložljivih sredstev

Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev je 30.000,00 €.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017. Sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

IV. Merila za dodelitev sredstev

Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Idrija.  

V. Razpisna dokumentacija

Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu www.idrija.e-razpisi.si.  Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena na razpisnem obrazcu in biti izpolnjena v skladu z navodili. Prijav ne spenjajte, oziroma ne vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si  je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Idrija www.idrija.si.

VI. Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali osebno oddajte v glavni pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis -  ljubiteljske kulturne dejavnosti 2017« – NE ODPIRAJ do vključno 20. februarja 2017. Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka vnesena v aplikacijo in naslednji dan prispe na naslov naročnika, oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru   

O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik. Nepravočasno oddane vloge se bodo vrnile pošiljatelju, vlagatelje nepopolnih vlog pa se bo pozvalo k dopolnitvi vloge. Prijavljeni kandidati bodo po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe Občinske uprave Občine Idrija obveščeni o sofinanciranju dejavnosti.

Številka:410-0005/2017-1
V Idriji, 10. 1. 2017                                                              

ŽUPAN

Bojan Sever

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1