alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je sobota, 25. marec 2017


Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015-2020 v letu 2017

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 10/16) in Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2017 (Uradni list RS, št.82/2016) Občina Idrija objavlja

JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015-2020 v letu 2017


I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namene, ki prispevajo k ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija v skupni višini 45.500,00 EUR, v obliki dotacij, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

II. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE
• Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v III. točki.
• Upravičenec mora predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
• Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu, podatke o naložbi, časovni potek in predvidene stroške.
• Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
• Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
• Upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.
• Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. 
Vsak upravičenec lahko kandidira samo z eno vlogo.

Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s pravilnikom.

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17 in 21 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primeru ukrepa po členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine;
3) pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa;
4) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

IV. UKREPI, PREDMETI PODPORE, VIŠINA SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI, POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IN VIŠINA POMOČI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
(na podlagi 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Okvirna višina razpisanih sredstev je 18.000,00 EUR.

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
- Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
- Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.

(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki so povezani z naložbami);
- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih gospodarstev,) ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;

Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 2.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…);
- kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 2.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.


UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
(na podlagi 17. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Okvirna višina razpisanih sredstev je 5.000,00 EUR.

Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

Upravičeni stroški:
- gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,
- nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
- splošni stroški (stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe);
- nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Pomoč se ne dodeli:
- za obratna sredstva;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
- za stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- za naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
- za naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije;
- ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.

Pogoji za pridobitev:
- dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči;
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo;
- vse ponudbe in predračuni se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali nadomestnega člana, ki ima pooblastilo nosilca;
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
- najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele pred začetkom izvajanja del;
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi.

Upravičenci:
- kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.


UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja
(na podlagi 21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Okvirna višina razpisanih sredstev je 3.000,00 EUR.

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.

Upravičeni stroški:
- stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje ter izvajanje delavnic.

Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov.

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo na območju občine.

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.


UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
Okvirna višina razpisnih sredstev je 5.000,00 EUR.

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi in naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 10.000 EUR.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 22. člena tega pravilnika.


UKREP 5: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev – de minimis
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
Okvirna višina razpisanih sredstev je 12.000,00 EUR.

Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.

Cilji ukrepa:
- ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.

Predmet podpore:
- financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.

Upravičenci:
- subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.

Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj;
- letno število prevozov;
- zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.

Upravičeni stroški
- operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.


UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.500,00 EUR.

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oziroma združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj in dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.

Upravičeni stroški:
- stroški povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, kot so : predavanja, tečaji, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize…
- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, organizacija samostojnih prireditev…
- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja….
- stroški povezani s sodelovanje in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega in mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev oziroma združenj.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- predložitev finančno in vsebinsko ovrednotenega letnega programa dela društva oziroma združenja,
- seznam članov in
- poročilo o delu društva oziroma združenja v preteklem letu.

Podrobnejša merila se bodo določila v javnem razpisu.

Upravičenci do pomoči:
- registrirana društva in združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva na območju občine in imajo sedež na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih sredstev.

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena na razpisnem obrazcu in biti izpolnjena v skladu z navodili.

Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Idrija www.idrija.si.

Vsa dodatna pojasnila lahko interesenti dobijo v Službi za gospodarske dejavnosti Občine Idrija, pri Janji Hiti osebno, na telefonski številki 05/37 34 522 in e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlagatelj se lahko prijavi na razpis le z eno vlogo, ki vsebuje:
• ustrezni prijavni obrazec za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja Občini Idrija za programsko obdobje 2015-2020 v letu 2017;
• obvezne priloge k vlogi, vključno s podpisano izjavo, da vlagatelj ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov, da vlagatelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ter da ni podjetje v težavah.

Po elektronski prijavi na razpis, mora vlagatelj vlogo natisniti iz aplikacije e-razpisi, jo na zahtevanih mestih podpisati in žigosati ter jo skupaj z vsemi prilogami dostaviti naročniku razpisa v zaprti ovojnici. Na ovojnico mora vlagatelj nalepiti obrazec s črtno kodo, ki se mu izpiše kot zadnja stran elektronske prijave ali na ovojnico napisati naročnikov naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija s pripisom »Javni razpis – kmetijstvo 2017 – NE ODPIRAJ«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.

Vlagatelj mora oddati tako elektronsko kot natisnjeno vlogo. Kot pravočasno prispele se bodo upoštevale tiste vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Idrije ali bile vložene v sprejemni pisarni naročnika do 22.3.2017 do 12. ure.

VII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
O dodelitvi sredstev upravičencem bo odločala pooblaščena oseba na podlagi predloga strokovne komisije, ki bo imenovana s strani župana. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev, ki so navedeni v tem javnem razpisu. O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik.

Upoštevane bodo le vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo v skladu s pogoji javnega razpisa iz razpisne dokumentacije. Prepozno prispele oziroma neustrezno izpolnjene vloge bodo zavržene, neutemeljene vloge pa zavrnjene. V primeru, da vloga ne bo popolna bo predlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozvan na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni od dneva prejema obvestila.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom strokovne službe Občine Idrija v roku 30 dni od odpiranja vlog. Zoper to odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in računi morajo biti dostavljeni na Občino Idrija najkasneje do 30. 11. 2017.

VIII. RAZPOREDITEV SREDSTEV
V kolikor bo na posamezen ukrep prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira tega javnega razpisa.


Datum: 22.2.2017
Številka: 330-0003/2017-1

 

Župan Občine Idrija
Bojan Sever

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1