alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je sobota, 25. marec 2017


Komunalni prispevek

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Plačilo komunalnega prispevka je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
S plačilom komunalnega prispevka se zavezancu omogoči priključitev objekta na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. V obračunu komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in opremljenost gradbene parcele s komunalno opremo, glede na neto tlorisno površino objekta in njegovo namembnost oz. glede na izboljšanje opremljenosti parcele s komunalno opremo.

Komunalni prispevek z odločbo odmeri pristojni občinski organ. Rok za izdajo odločbe je 15 dni. Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je možna pritožba, o kateri odloča župan.

Odločba se izdaja na osnovi vloge zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zavezanec poda zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka z vlogo po pošti, po elektronski pošti ali osebno v glavni pisarni oz. v službi za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija, v kolikor zahtevka na podlagi 54. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) v njegovem imenu ne vloži upravni organ za gradbene zadeve.

Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku (docvloga)

Vlogi je potrebno priložiti:
- Popolno projektno dokumentacijo (PGD-vodilna mapa, arhitektura);
- Potrdilo o plačilu upravne takse (po Zakonu o upravnih taksah, tar. št. 1 in 3 znaša 22,66 eur);
- projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje obstoječega objekta (v primeru legalizacije, dozidave ali nadzidave);
- pooblastilo (v kolikor vlogo za zavezanca vlaga pooblaščenec).

Občinska uprava Občine Idrija najkasneje v roku 3 dni po plačilu komunalnega prispevka pristojni Upravni enoti in podjetju Komunala Idrija pošlje potrdilo o plačanem prispevku, ki je eden od pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.

Pravne podlage:
Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04-UPB1, 126/07, 108/09); Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, 33/07, 108/09); Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. list RS, 80/07); Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. list RS, 95/07); Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija (Ur. list RS, 84/11)

Postopek vodi Služba za urejanje prostora in varstvo okolja.

Kontakt:
Tatjana Bedene Benčina
T 05 37 34 515
E Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Janja Hadalin
T 05 37 34 521
E Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Martina Pišlar
T 05 37 34 513
E Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1