alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je ponedeljek, 27. marec 2017


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Neposreden dostop: 

- osebno
Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na občini. Informacije so jim na voljo, ne da bi jih izrecno zahtevali od uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja. Nekatere informacije so na voljo tudi na oglasni deski občine.

- po elektronski poti
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen preko interneta, in sicer na spletnem naslovu Občine Idrija. Veliko uporabnih informacij se nahaja na navedeni spletni strani in spletni strani e-uprava.

Dostop na podlagi posebne zahteve:
Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih občine ali na spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih občine, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti. Na podlagi vaše zahteve je občina dolžna posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, lahko občina zavrne, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov, podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka, podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka, podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo občine in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti občine in drugi. V teh primerih lahko občina pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop. Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

- osebno v prostorih občine
Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih občine, in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve.

- ustna zahteva
V poslovnem času (med 7.30 in 15. uro ob ponedeljkih, torkih in četrtkih, med 7.30 in 17. uro ob sredah in 7.30 in 12.30. uro ob petkih) se zglasite pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev občine. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

- preko telefona
Podobno kot osebno, lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi občine ni mogoča pritožba.

- zahteva ustno na zapisnik
Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik na občini. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času (med 8.00 in 15. uro ob ponedeljkih, torkih in četrtkih, med 8.00 in 17. uro ob sredah in 8.00 in 12:30. uro ob petkih)

- pisna zahteva v fizični obliki
Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaj v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov občine ali oddate osebno na občini v poslovnem času. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaj pisno, uživate tudi pravno varstvo. Občina mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je občina zavezana o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je občina ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga). Občina vam je dolžna posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih vam lahko občina pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop). V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

- po elektronski pošti
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in občina drugačne obveznosti. Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov občine (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.). Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo občina obravnavala vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba. Pravice prosilca in obveznosti občine v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih občine ali preko telefona.

- pisna zahteva v elektronski obliki
Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem mora upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis zato potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overoviteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Hacom informatika, NLB ali Pošta Slovenije). Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva. Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

- delni dostop
Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bomo vseeno poizkusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bomo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bomo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena. Tako se šteje, da informacije iz dokumenta ni mogoče izločiti, če bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu. Med informacije iz 6. člena zakona, ki jih štejemo za izjeme in torej niso informacije javnega značaja, do katerih bi bili prosilci upravičeni, na primer sodijo tajni podatki, poslovne skrivnosti, osebni podatki, ki pomenijo kršitev varstva osebnih podatkov, podatki, ki pomenijo kršitev zaupnosti davčnega postopka, podatki, pridobljeni ali sestavljeni zaradi upravnega postopka in katerih razkritje bi škodovalo izvedbi postopka, podatki iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo občine in bi njihovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti občine itd.

- Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: V pripravi

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

- Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Spletne strani občine so prilagojene za spletne brskalnike MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla in Opera. Za pregled in tiskanje nekaterih objavljenih dokumentov potrebujete MS Word, MS Excel ali program Adobe Acrobat Reader. Program je na voljo preko interneta in je za osebno uporabo brezplačen. Za pregledovanje spletnih strani ne potrebujete drugih programskih dodatkov, za uporabo nekaterih funkcij pa morate imeti vključen javascript, ki je že vgrajen v vašem brskalniku. Strani so pripravljene za prikaz na zaslonih ločljivosti 1024×800 točk ali več.

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1