alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je ponedeljek, 27. marec 2017


Seznam predpisov Občine Idrija

STATUT

 

 
POSLOVNIKI

       

  • Poslovnik Nadzornega odbora Občine Idrija (Uradni list RS, št. 78/99,104/13)
  • Poslovnik Občinskega sveta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/01)

 

UGOTOVITVENE ODLOČBE

Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 93/11)
Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 6/12)


ODLOKI

I. Splošni predpisi

Odlok o podelitvi naziva častni občan in nagradah občine Idrija (Uradni list RS, št. 110/99, 37/11)
Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti v občini Idrija (Uradni list RS, št.65/02, 31/10, 26/14)
Odlok o določitvi o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta občine Idrija (Uradni list RS, št. 65/94, 72/06, 31/10)
Odlok o predkupni pravici Občine Idrija (Uradni list RS, št. 21/03, 36/14)
Odlok o spremembi območja naselij Čekovnik in Srednja Kanomlja (Uradni list RS, št. 118/05)
Odlok o spremembi območja naselij Idrija in Spodnja Idrija (Uradni list RS, št.118/05)
Odlok o spremembi območja naselij Vojsko in Gorenja Kanomlja (Uradni list RS, št. 118/05)
Odlok o spremembi območja naselij Vojsko in Srednja Kanomlja (Uradni list RS, št. 118/05)
Odlok o spremembi območja naselij Srednja Kanomlja in Spodnja Kanomlja in ustanovitvi naselja Razpotje (Uradni list RS, št. 17/06)
Odlok o spremembi območja naselja Čekovnik in ustanovitvi naselja Rejcov grič (Uradni list RS, št. 17/06, 33/06, 52/06)
Odlok o določitvi območja in imena naselja Ledinsko Razpotje (Uradni list RS, št.119/08)
Odlok o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra (Uradni list RS, 105/11)
Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Idrija (Ur.l. RS, 11/97, 63/07)
Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija(Uradni list RS, št. 27/09, 31/10, 28/11)
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 43/09)
Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2000 (Uradni list RS, št. 110/99)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10, 55/11, 84/11, 104/13)
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2012 (Uradni list RS, 28/13)
Odlok o občinskih taksah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 55/11)
Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Idrija (Uradni list RS, 89/11)
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Poslovno-garažni objekt v Idriji« (Uradni list RS, 26/12)
Odlok o grbu in zastavi Občine Idrija (Uradni list RS, 28/12)
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije (Uradni list RS, 38/12)
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Idrija (Uradni list RS, 54/12)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014 (Ur. list RS, št. 13/14, 36/14)
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija (Uradni list RS, št. 14/13)
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno (Uradni list RS, št. 18/13)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2013 (Uradni list RS, 26/2014)
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Idrija (Uradni list RS št. 45/14)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2015 (Uradni list RS št. 16/15, 78/15)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2016 (Uradni list RS št. 17/15, 9/1637/16)
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2014 (Uradni list RS, 34/15)
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2015 (Uradni list RS, 29/16)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/16)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16)

 

II. Okolje in prostor

Občinski prostorski načrt OPN Občine Idrija
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, - pdfneuradno prečiščeno besedilo, 53/14, - pdfneuradno prečiščeno besedilo, 70/16)
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 89/11)
Popravek Odloka o o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 12/14)
Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN3 po skrajšanem postopku (Uradni list RS, št. 10/16)

Občinski podrobni prostorki načrti OPPN, zazidalni načrti ZN, ureditveni načrti UN
Idrija
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »Rožna« (Uradni list RS, št. 44/13, 54/15)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji (Uradni list RS, št. 14/13, 53/14, 4/17)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Mestno jedro« – Enota urejanja ID 20
(Uradni list RS, št. 15/12)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu SOČA (Uradni list RS, št. 84/11)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Barbare (Uradni list RS, št. 84/11)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Doma upokojencev v Idriji za del območja UTA v Idriji (Uradni list RS, št. 31/07)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta "Pri Likarici" - Idrija (Uradni list RS, št.
38/92135/04100/06)
Odlok o lokacijskem načrtu Likarica (rekonstrukcija ceste G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km 3.400) (Uradni list RS, št. 33/01)
Odloku o sprejetju zazidalnega načrta RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona) (Uradni list RS, št. 26/9768/0059/08)
Odlok o zazidalnega načrtu »ZN Cegovnica-Idrija« (Uradni list RS, št. 38/92, 63/0142/05)
Odlok o ureditvenem načrtu za ureditev sanitarne deponije Ljubevč-Grapa Grohovt v Idriji (Uradni list RS, št. 12/90, 21/03)
Spodnja Idrija
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Infrastruktura – Pustota Sp. Idrija« (Uradni list RS, št. 17/06)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu I2 – Rotomatika v Spodnji Idriji – enota urejanja EUP SI_2/4_IP (Uradni list RS, št. 18/15)

Godovič
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Godovič (Uradni list RS, št. 29/16)
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Godovič (Uradni list RS, št. 37/16)

Črni vrh nad Idrijo
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Suhi potok v Črnem Vrhu nad Idrijo (Uradni list RS, št. 67/99)

Drugi prostorski odloki
Odlok o merilih za določitev javnih površin ob pripadajočih zemljiščih k stavbam (Uradni list RS, št. 103/11)
Odlok o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 11/97109/00)
Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija (Uradni list RS, 104/13)
Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na območju Občine Idrija (Uradni list RS,
104/13)

Odloki s področja varovanja okolja
Odlok o zavarovanju dela porečja Govškarce (Uradni list SRS, št. 25/89)
Odlok o varstvu virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 25/89, Uradni list RS, št. 19/90, 19/9156/9332/9614/00)
Odlok o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/14, 52/16)
pdfOdlok o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca - NPB
Odlok o spremembi Odloka o uvedbi takse zaradi onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 40/03)
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja  in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 78/01)
Odlok o razveljavitvi Odloka o uvedbi takse zaradi onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 15/14)
Odlok o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 37/16)
Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 4/17)

 
III. Gospodarske javne službe

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka(Uradni list RS, št. 109/00, 17/01)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 100/03)
Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 113/03, 111/08,119/08)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 59/13, 104/13)
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Idrija (Uradni list RS, št. 91/02, 93/07, 31/10)
Odlok o urejanju javne razsvetljave v občini Idrija (Uradni list RS, št. 42/05,119/08)
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10, 103/11, 97/12, 81/13)
Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 15/09)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju (Uradni list RS, št. 15/09, 15/14, 34/15)
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 15/14, 26/14, 34/15)
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 34/09, 28/12)
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 10/10)
Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 55/10)
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/11)
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 18/11)
Odlok o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 37/11, 103/11, 18/15)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 84/11, 26/14, 37/16)
Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 79/12)
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 104/13, 45/14)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 36/14, 34/15, 54/15)
Odlok o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 53/14, 54/15)
Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 58/14, 52/16)
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št.18/15, 10/16)
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri (Uradni list RS, št. 4/16)
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 52/16)
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 4/17)

IV. Gospodarstvo in kmetijstvo

Odlok o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 12/90, 49/01)
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi sklada za razvoj malega gospodarstva občin Idrija in Cerkno (Uradni list RS, št. 44/01)
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Idrija in Cerkno (Uradni list RS, št. 82/01)
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/01, 81/13, 70/16)
Odlok o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/06)
Odlok o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem (Uradni list RS, št. 89/1197/12107/13)
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 103/11, 44/12, 107/13, 34/15)
Odlok o ustanovitvi proračunskega rezervnega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 34/15)
Odlok o razveljavitvi Odloka o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 54/15)

V. Turizem

Odlok o turistični taksi v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 75/98)
Odlok o ukinitvi Lokalne turistične organizacije LTO Idrija – zavoda za pospeševanje turizma (Uradni list RS, št. 118/0517/06
Odlok o Festivalu idrijske čipke (Uradni list RS, št. 15/14)
Odlok o turističnih vodnikih turističnega območja občine Idrija (Uradni list RS, št. 52/06)
Odlok o turističnem vodenju v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 37/11, 28/12, 53/14)


VI. Šolstvo

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija (Uradni list RS, št. 18/9746/9863/0193/0741/0879/09, 55/11
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija (Uradni list RS,št. 18/9746/9823/0163/0193/0741/0879/09)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh (Uradni list RS, št. 18/9793/0741/0879/09)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 18/9763/0196/0193/0794/0879/09, 6/11, 54/12,  
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija (Uradni list RS, št. 40/9754/0243/08104/09)


VII. Zdravstvo

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/9887/01,126/08)

 

VIII. Šport

Odlok o upravljanju in vzdrževanju športnih objektov v Idriji (Uradni list RS, št.56/93135/04, 29/16)
Odlok o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 45/14)

 

IX. Naravna in kulturna dediščina

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list RS, št. 56/9345/97131/0345/07)

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
pdfODLOK o razgIasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija (velja zgolj kot delovni pripomoček, ki ni uradno veljaven)

X. Kultura

Odlok o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 100/0643/09)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (Uradni list RS, št. 24/09)


PRAVILNIKI

I. Splošni predpisi

Pravilnik o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 68/98)
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah  članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 84/9917/0191/0294/08)
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Idrija (Uradni list RS, št. 45/07)
Pravilnik o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje (Uradni list RS, št. 54/15)


III. Gospodarske javne službe

Pravilnik o delitvi sredstev za investicije v komunalno in cestno infrastrukturo (Uradni list RS, št. 24/98)
Pravilnik o določitvi odškodnin na zavarovanih vodozbirnih območjih (Uradni list RS, št. 20/00)
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa gasilskih organizacij, ki opravljajo javno gasilsko službo na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 28/11)
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 105/11)
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 29/13)
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/14)
Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija (Uradni lis RS, št.
18/14)


IV. Gospodarstvo in kmetijstvo

Pravilnik o označbi porekla blaga »Idrijska čipka« (Uradni list RS, št. 67/99)
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 29/08, 103/11)
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 45/07, 44/12, 81/13)
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 71/03, 103/11)
Pravilnik o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/0179/09, 26/14, 70/16, 82/16)
Pravilnik o pogojih za uporabo označbe »Tradicionalni ugled« za idrijske žlikrofe (Uradni list RS, št. 52/0233/05)
Pravilnik o delovanju tržnice v Ulici sv. Barbare 8 v Idriji (Uradni list RS, št. 59/08)
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 10/16)  

V. Turizem

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma (Uradni list RS, št. 41/08, 26/12, 107/13)

VI. Šolstvo

Pravilnik o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 18/1184/118/15, 70/16)

VII. Šport

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 23/08104/09)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 6/11, 107/13)


VIII. Kultura

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 28/11, 18/15)


SKLEPI

I. Splošni predpisi

Začasni statutarni sklep (Uradni list RS, št. 14/95)
Statutarni sklep o podaljšanju mandata sveta Krajevne skupnosti Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 64/96)
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi  krajevnega samoprispevka za del območja KS Črni Vrh (Uradni list RS, št. 26/96)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka Črni Vrh za naselji Idrijski Log in Zadlog (Uradni list RS, št. 50/96)
Ugotovitveni sklep o prenehanju poklicne funkcije župana (Uradni list RS, št. 11/97)
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec (Uradni list RS, št. 54/97)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Idrija (Uradni list RS, št. 68/98)
Sklep o prenehanju veljavnosti obveznih razlag (Uradni list RS, št. 125/00)
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 12/03)
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave Občine Idrija (Uradni list RS, št. 36/02)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija (Uradni list RS, št.52/06)
Sklep o prerazporeditvi presežka od upravljanja enotnega zakladniškega računa po letnem obračunu za leto 2003 (Uradni list RS, št. 26/04)

Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001 (Uradni list RS, št. 113/00)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001 (Uradni list RS, št. 23/01)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2002 (Uradni list RS, št. 105/01)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003 (Uradni list RS, št. 111/02)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003 (Uradni list RS, št. 21/03)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2004 (Uradni list RS, št. 131/03)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2005 (Uradni list RS, št. 135/04)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 109/05)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 33/06)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2007 (Uradni list RS, št. 131/06)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar-marec 2008(Uradni list RS, št. 113/07)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar- marec 2010(Uradni list RS, št. 104/09)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 55/10)
Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 63/10)
Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 42/10)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2011(Uradni list RS, št. 101/10)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju april–junij 2011 (Uradni list RS, št. 18/11)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2013 (Uradni list RS, št. 90/12)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija (Uradni list RS, št. 26/14, 51/14)
Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Obine Idrija (Uradni list RS, št. 50/14)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 51/14)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o ugotovitvi javnega interesa (Uradni list RS, št. 82/16)


II. Okolje in prostor

Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4 po skrajšanem postopku (Uradni list RS, št. 70/13)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna ID 12_1_CU v Idriji po skrajšanem postopku (Uradni list RS, št. 43/14)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN) Industrijska cona Godovič (Ur. list RS, št. 13/14)
Sklep o začetku prirave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta I2 Rotomatika v Spodnji Idriji (Uradni list RS, št. 79/13)

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 44/13)

Sklep o ukinitvi javnega dobra
(Uradni list RS, št. 29/13)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 44/12)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 28/12)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 14/12)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 105/11)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 103/11)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Rožna (Uradni list RS, št. 94/11)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Faletovše (Uradni list RS, št. 94/11)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 28/11)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 18/11)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 6/11)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 73/10)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 55/10)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 42/10)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Soča (Uradni list RS, št. 30/10)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 104/09)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Barbare (Uradni list RS, št.  48/09)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 27/09)
Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Mejca (Uradni list RS, št. 125/08)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 111/08)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 59/08)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 23/08)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 93/07)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 63/07)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 75/06)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 75/06)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 63/01)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list RS, št. 33/01)
Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi (Uradni list RS, št. 16/97)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 71/96)
Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi (Uradni list RS, št. 14/95)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 79/12)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 36/14)
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12)
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/13)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna ID_12_CU v Idriji, kratek postopek(Uradni list RS, št. 43/14)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 34/15)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 54/15)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 98/15)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 77/16)


III. Gospodarske javne službe

Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti občine Idrija (Uradni list RS, št. 68/98)
Sklep o določitvi cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2000(Uradni list RS, št. 110/99)
Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2001 (Uradni list RS, št. 125/00)
Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2002 (Uradni list RS, št. 109/01
Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2003 (Uradni list RS, št. 91/02)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2004 (Uradni list RS, št. 131/03)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2005 (Uradni list RS, št. 135/04)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 107/05)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2007 (Uradni list RS, št. 100/06)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 115/07)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 111/08)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/09)

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 70/95)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 56/96)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 37/99)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 116/08)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 27/09)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/09)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija za leto 2010 (Uradni list RS, št. 10/10)

Sklep o določitvi vrednosti točke za določitev komunalnih taks (Uradni list RS, št. 22/00)
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določitev komunalnih taks (Uradni list RS, št. 125/00)
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določitev komunalnih taks (Uradni list RS, št. 109/01

Sklep o razveljavitvi sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva  in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija« v obliki koncesijskega javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 43/09)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 (Uradni list RS, št. 73/10)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2011 (Uradni list RS, št. 6/11)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2011 (Uradni list RS, št. 6/11)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2011 (Uradni list RS, št. 6/11)
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 84/11, 89/11,104/13)
Sklep o določitvi izhodniščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 89/11)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 (Uradni list RS, št. 103/11)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 103/11)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/13)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/13)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 (Uradni list RS, št.104/13)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/13)
pdfSKLEP o oprostitvi plačila komunalnega prispevka št. 2 (2013)
pdfSKLEP o oprostitvi komunalnega prispevka (2011)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2015 (Uradni list RS, št. 86/14)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2015
(Uradni list RS, št. 86/14)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Uradni list RS, št. 86/14)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija za leto 2015 (Uradni list RS, št. 86/15)
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2016 (Uradni list RS, št. 86/15)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15)
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15)
Sklep o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanje prometa in upravljanje javnih parkirišč v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 37/16)
Sklep o razveljavitvi Sklepa o zagotavljanju izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)

IV. Šport 

Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v občini Idrija (Uradni list RS, št. 24/99)

V. Kultura

Sklep, da se kot javna lastnina in s tem javna infrastruktura na področju kulture določita nepremičnini: stavba Filmskega gledališča v Idriji in stavba Kulturnega doma v Spodnji Idriji (Uradni list RS, št. 50/96)
Sklep, da se kot javna infrastruktura na področju kulture razglasijo nepremičnine v javni lastnini in v upravljanju javnih zavodov (Uradni list RS, št. 50/96)

VI. Gospodarstvo in kmetijstvo

Sklep o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija (Uradni List RS, št. 54/15)ODREDBE

Odredba o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 44/13)RAZNO

Razpis volitev na območju občine Idrija v KS (Uradni list RS, št. 51/96)
Razpis naknadnih volitev v Svet KS Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 61/96)
Razpis drugega kroga nadomestnih volitev za župana (Uradni list RS, št. 35/97)
Razpis rednih volitev v Svet KS na območju občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/02)


OBČINSKI PROGRAMI
pdfObčinski program varnosti Občine Idrija

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1