alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je ponedeljek, 27. marec 2017


Gospodarske javne službe

ODLOKI

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Uradni list RS, št. 109/00, 17/01)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 100/03)
Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 113/03, 111/08,119/08)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 59/13, 104/13)
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Idrija (Uradni list RS, št. 91/02, 93/07, 31/10)
Odlok o urejanju javne razsvetljave v občini Idrija (Uradni list RS, št. 42/05,119/08)
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10, 103/11, 97/12, 81/13)
Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 15/09)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju (Uradni list RS, št. 15/0915/14, 34/15)
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 15/14, 26/14, 34/15)
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (Uradni list RS, št.34/09, 28/12)
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 10/10)
Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 55/10)
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/11)
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija (Uradni list RS št. 18/11)
Odlok o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 37/11, 103/11, 18/15)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 84/11, 26/1437/16)
Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 79/12)
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 104/13, 45/14)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 36/14, 34/15, 54/15)
Odlok o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 53/14, 54/15)
Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 58/14, 52/16)
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št.18/15, 10/16)
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri (Uradni list RS, št. 4/16)
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 52/16)
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 4/17)

PRAVILNIKI

Pravilnik o delitvi sredstev za investicije v komunalno in cestno infrastrukturo(Uradni list RS, št. 24/98)
Pravilnik o določitvi odškodnin na zavarovanih vodozbirnih območjih (Uradni list RS, št. 20/00)
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa gasilskih organizacij, ki opravljajo javno gasilsko službo na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 28/11)
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 105/11)
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 29/13)
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/14)
Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija (Uradni lis RS, št.
18/14)

SKLEPI

Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti občine Idrija (Uradni list RS, št. 68/98)
Sklep o določitvi cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2000(Uradni list RS, št. 110/99)
Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2001 (Uradni list RS, št. 125/00)
Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2002 (Uradni list RS, št. 109/01
Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2003 (Uradni list RS, št. 91/02)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2004 (Uradni list RS, št. 131/03)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2005 (Uradni list RS, št. 135/04)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 107/05)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2007 (Uradni list RS, št. 100/06)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 115/07)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 111/08)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/09)

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 70/95)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 56/96)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 37/99)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 (Uradni list RS, št. 110/99)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001 (Uradni list RS, št. 125/00)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002  (Uradni list RS, št. 109/01
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 (Uradni list RS, št. 21/03)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 (Uradni list RS, št. 113/03)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 (Uradni list RS, št. 135/04)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006 (Uradni list RS, št. 107/05)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007 (Uradni list RS, št. 100/06)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 (Uradni list RS, št. 115/07)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009 (Uradni list RS, št. 111/08)
Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/09)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 116/08)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 27/09)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/09)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija za leto 2010 (Uradni list RS, št. 10/10)

Sklep o določitvi vrednosti točke za določitev komunalnih taks (Uradni list RS, št. 22/00)
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določitev komunalnih taks (Uradni list RS, št. 125/00)
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določitev komunalnih taks (Uradni list RS, št. 109/01

Sklep o razveljavitvi sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva  in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija« v obliki koncesijskega javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 43/09)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 (Uradni list RS, št. 73/10)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2011 (Uradni list RS, št. 6/11)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2011 (Uradni list RS, št. 6/11)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2011 (Uradni list RS, št. 6/11)
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 84/11, 89/11, 104/13)
Sklep o določitvi izhodniščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 89/11)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 (Uradni list RS, št. 103/11)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 103/11)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/13)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/13)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 (Uradni list RS, št.104/13)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/13)
pdfSKLEP o oprostitvi plačila komunalnega prispevka št. 2 (2013)
pdfSKLEP o oprostitvi komunalnega prispevka (2011)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2015 (Uradni list RS, št. 86/14)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2015
(Uradni list RS, št. 86/14)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Uradni list RS, št. 86/14)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija za leto 2015 (Uradni list RS, št. 86/15)
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2016 (Uradni list RS, št. 86/15)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15)
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15)
Sklep o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanje prometa in upravljanje javnih parkirišč v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 37/16)
Sklep o razveljavitvi Sklepa o zagotavljanju izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1