alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je ponedeljek, 27. marec 2017


Arhiv starih (neveljavnih) predpisov

ODLOKI

I. Splošni predpisi

Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2000 (Uradni list RS, št. 39/00, 109/00)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2001 (Uradni list RS, št. 33/01)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2002 (Uradni list RS, št. 21/0291/02)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2003 (Uradni list RS, št. 40/03113/03)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2004 (Uradni list RS, št. 26/04112/04)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2005 (Uradni list RS, št. 21/0590/05)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 52/06100/06)
Odlok o proračunu občine Idrija za leto 2007  (Uradni list RS, št. 30/0793/07)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 23/0870/08)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 23/0834/09)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2010 (Uradni list RS, št. 10/10)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2011(Uradni list RS, št. 28/1180/11
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 28/1114/1228/1279/12)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2013 (Ur. list RS, št. 12/1360/13)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2014 (Ur. list RS, št. 12/1359/13)
Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2000 (Uradni list RS, št. 33/01)
Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2001 (Uradni list RS, št. 30/02)
Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2002 (Uradni list RS, št. 35/03)
Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2003 (Uradni list RS, št. 44/04)
Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2004 (Uradni list RS, št. 42/05)
Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2005 (Uradni list RS, št. 33/06
Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 31/07)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2007 (Uradni list RS, št. 41/08)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 34/09)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 32/10)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2010 (Uradni list RS, št. 28/11)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2011 (Uradni list RS, 28/12)
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2012 (Uradni list RS, 28/13)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2013 (Uradni list RS, 26/2014)
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija (Uradni list RS, št. 33/01, 131/03, 5/08, 15/09)

Sklepi

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija (Uradni list RS, št. 31/10)

II. Okolje in prostor

Dolgoročni družbeni plan Občine Idrija za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/9635/9768/9837/99)
Srednjeročni družbeni plan občine Idrija za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/9635/9768/9837/99).
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana občine Idrija za obdobje 1986-1990 (Uradni list RS, št. 35/03)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP1- Črnovrška planota in Godoviško podolje (Uradni list RS, št. 2/9449/01)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 2 – Ledinska planota(Uradni list RS, št. 12/9449/01)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP3- zahodni del občine(Uradni list RS, št. 30/9449/01)
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija(Uradni list RS, št. 34/9352/9523/9645/9749/0190/05
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje (Uradni list RS, št. 34/9349/01)
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh (Uradni list RS, št.60/9268/00109/0049/01)
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič (Uradni list RS, št. 12/9246/9849/01
Odlok o sprejetju “Zazidalnega načrta industrijska cona Godovič“ (Uradni list RS, št. 49/01, 75/06-UPB, 23/08)
Odlok o zazidalnem načrtu “Na Brdu” – Godovič (Uradni list SRS, št. 42/89, Uradni list RS, št. 109/00)
Odlok o zazidalnem načrtu »Center III – Idrija« območje Osnovne šole II. faza in Mejca (Uradni list RS, št. 19/90, 113/03)
Odlok o lokacijskem načrtu – infrastruktura Idrija mesto (Uradni list RS, št. 1/01)
Odlok o ureditvenem načrtu mestnega jedra Idrije (Uradni list RS, št. 84/01,44/04)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu - Rožna ulica – Gasa (Uradni list RS, št. 19/07)
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta I2 - Rotomatika v Sp. Idriji (Uradni list RS, št. 37/99, 63/07)


III Turizem

Odlok o turističnih vodnikih turističnega območja občine Idrija (Uradni list RS, št. 52/06)
Odlok o Festivalu Idrijske čipke (Razveljavljene vse objave URL do leta 2013)

 


IV Gospodarske javne službe

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 11/97, 97/12)
Odlok o pokopališčem redu za pokopališče na območju Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 26/80)
Odlok o pogrebnem ceremonialu v Občini Idrija (Uradni list SRS, št. 22/75)

 

V Gospodarstvo in kmetijstvo

Odlok o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem (Uradni list RS, št. 89/11, 97/12, 107/13)

 

Programi / priprave

II. Okolje in prostor

Program priprave lokacijskega načrta UTA-del za območje Dom upokojencev(Uradni list RS, št.  135/03)
Program priprave dopolnitev in sprememb ureditvenega načrta Likarica Idrija(Uradni list RS, št. 24/04)
Program priprave sprememb in dopolnitev ZN Industrijska cona Godovič(Uradni list RS, št. 96/04)
Program priprav sprememb in dopolnitev PUP  za Spodnja Idrija in Spodnja Kanomlja (Uradni list RS, št. 103/04)
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Grapa 1 (Uradni list RS, št. 57/04)
Program priprave za dopolnitev zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič-sektor III (Uradni list RS, št. 70/05)
Program priprave izdelave ZN Infrastruktura – Pustota Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 76/05)
Program priprave za spremembe in dopolnitve ZN Industrijska cona Godovič sektor II (Uradni list RS, št. 77/05)
Program priprave za občinski lokacijski načrt »Dom upokojencev Idrija za del območja Uta v Idriji (Uradni list RS, št. 77/06)
Program priprav za spremembe in dopolnitve LN Rožna ulica- GASA (Uradni list RS, št. 102/06)
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ZN 12- Rotomatika Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 123/06)
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje OPPN Godovič I (Uradni list RS, št. 54/0979/12)
Odlok o sprejetju “Zazidalnega načrta industrijska cona Godovič“ (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 75/0623/08)

Sklepi

Sklep o javni razgrnitvi k spremembi in dopolnitvi dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Idrija za območje vodnih virov (Uradni list RS, št.30/96)
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana občine Idrija- izjemni in drugi posegi v letu 1996 (Uradni list RS, št. 31/96)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Halda v Idriji (Uradni list RS, št. 7/97)
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ZN Grapa(Uradni list RS, št. 7/97)
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Idrija-melioracija ter izjemni drugi posegi v letu 1997 (Uradni list RS, št. 16/97)
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Idrija- urbanistična zasnova Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 16/97)
Sklep o digitalizaciji prostorskih planov občine Idrija (Uradni list RS, št. 71/03)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o ZN Industrijska cona Godovič (Uradni list RS, št. 52/07)
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu RŽS 2  Halda v Idriji (industrijska cona) (Uradni list RS, št. 58/07)
Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov(Uradni list RS, št. 76/07)
Sklep o začetku priprave medobčinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Mestno jedro« (Uradni list RS, št. 65/08)


OBVEZNE RAZLAGE

Obvezna razlaga o grafičnem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dolgoročnem družbenem planu za obdobje 1986-2000 in srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1986-1990 občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/9635/9768/9837/9935/03)  (Uradni list RS, št. 19/07)

Obvezna razlaga 5. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija (Uradni list RS, št. 34/9352/9523/9645/97,49/0190/05) ter 5. in 6. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič (Uradni list RS, št. 12/9246/9849/0159/08)

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP1- Črnovrška planota in Godoviško podolje, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP2- Ledinska planota, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP3- zahodni del občine in Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh (Uradni list RS, št. 42/09)

Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka »ZN Industrijska cona Godovič« (Uradni list RS, št. 10/10)

Obvezna razlaga 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 – Zahodni del občine (Uradni list RS, št. 42/10)


III. Gospodarske javne službe

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 (Uradni list RS, št. 110/99)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001 (Uradni list RS, št. 125/00)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002  (Uradni list RS, št. 109/01
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 (Uradni list RS, št. 21/03)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 (Uradni list RS, št. 113/03)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 (Uradni list RS, št. 135/04)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006 (Uradni list RS, št. 107/05)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007 (Uradni list RS, št. 100/06)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 (Uradni list RS, št. 115/07)
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009 (Uradni list RS, št. 111/08)
Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/09)
Sklep o zagotavljanju izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 113/03)
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 47/02)
Odlok o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 104/09, 73/10)
ODREDBE


Odredba o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 45/07)


PRAVILNIKI
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/11)
Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/11)

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1