alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je četrtek, 23. marec 2017


Pregled sklepov 13. redne seje Občinskega sveta z dne 20.10.2016

Številka: 9000-5/2016-31
Datum: 21. 10. 2016

PREGLED SKLEPOV 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  Z DNE 20. 10. 2016


Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
1. Sprejme se predlagani dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, upošteva s strani župana predlagan umik 9. točke dnevnega reda: »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji – skrajšani postopek«.
2. Dnevni red se razširi z novo 17. točko: »Razprava o prejetem gradivu k umaknjeni 9. točki dnevnega reda«.

Ad 2 - Pregled zapisnika in sklepov 12. redne seje z dne 7. 7. 2016
Potrdi se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 7. 7. 2016. 

Ad 3 – Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
1. Občinski svet Občine Idrija imenuje v svet javnega zavoda Osnovna šola Idrija kot predstavnike Občine Idrija Jožico Lazar iz Idrije, Pot sv. Antona 20, Marka Vihteliča iz Idrije, Pot v Češnjice 2 in Karin Peternel iz Sp. Kanomlje 44.
2. Občinski svet Občine Idrija imenuje v svet javnega zavoda Mestni muzej Idrija kot predstavnike Občine Idrija Tatjano Dizdarević iz Idrije, Prešernova 7, Barbaro Režun iz Idrije, Lapajnetova 1a, Cveta Kodra iz Idrije, Mestni trg 16, Sabino Vihtelič iz Idrije, Triglavska 3 in Tomaža Bizjaka iz Sp. Idrije, Na griču 20.
3. Občinski svet Občine Idrija imenuje v skupščino ICRA d.o.o. Idrija Majo Majnik iz Idrije, Platiševa 31.
4. Namesto Mirande Groff Ferjančič imenuje Občinski svet Občine Idrija kot predstavnika Občine Idrija v svet Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Bojana Režuna iz Idrije, Lapajnetova 1a.
5. Občinski svet Občine Idrija daje pozitivno mnenje k imenovanju Maje Velikanje iz Idrije, Pot sv. Antona 9, za direktorico Varstveno delovnega centra Vrhnika-Idrija.

Ad 4- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 5 - Sistemizacija in cene Vrtca Idrija
1. Predlagana sprememba sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Idrija za šolsko leto 2016/17, ki se uveljavi s 1.10.2016, v celoti realizira pa z odprtjem dodatnega oddelka v Ledinah, se potrdi.
2. Sprejme se Sklep o cenah programov Vrtca v Občini Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 6 - Cene gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Idrija
Sprejme se Sklep o cenah gospodarskih javnih služb in varstva okolja na območju Občine Idrija v predlaganem besedilu. Najkasneje v roku 12 mesecev Komunala Idrija pripravi nov elaborat o oblikovanju cen gospodarskih javnih služb in varstva okolja.

Ad 7 - Sklep o dopolnitvi Sklepa o načrtu celovitega komunalnega urejanja za območje LP_2/2_SK Ledine
1. Sprejme se stališči do pripomb na načrt CKU Ledine, podani v času javne razgrnitve.
2. Sprejme se Sklep o dopolnitvi sklepa o načrtu celovitega komunalnega urejanja za območje LP_2/2_SK Ledine v predlaganem besedilu.

Ad 8 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta občine Idrija – skrajšani postopek
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 9 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji – skr. post. (umaknjen z dnevnega reda)

Ad 10 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija – skrajšani postopek
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija v predlaganem besedilu, upoštevaje pripombe župana.

Ad 11 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 12 - Pobratenje Občin Idrija in Abbadia San Salvatore
Občinski svet Občine Idrija soglaša s sklenitvijo pobratenja Občine Idrija in Občine Abbadia San Salvatore ter podpisom Listine o pobratenju. 
Za podpis Listine o pobratenju pooblašča župana Občine Idrija Bojana Severja.

Ad 13 - Izjava o razglasitvi Občine Idrija kot območje brez prostotrgovinskih sporazumov TTIP, CETA in TISA
Občinski svet Občine Idrija sprejema Izjavo o razglasitvi Občine Idrija kot območje brez prostotrgovinskih sporazumov TTIP, CETA in TISA v predlaganem besedilu.

Ad 14 - Polletna realizacija proračuna Občine Idrija za obdobje januar 2016 – junij 2016
Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Idrija za obdobje januar 2016 – junij 2016.

Ad 15 - Predlog za porabo stalne proračunske rezerve
Iz proračunske stalne rezerve se sredstva v skupni višini 97.440,65 EUR nameni za sanacijo škode po neurju februarja 2016 na plazu nad Rakami, sanacijo opornega zidu pod gradom Gewerkenegg, sanacijo JP Pek-Žirovnica in sanacijo JP Petrič-Pock.

Ad 16 - Premoženjsko pravne zadeve
Občina Idrija kupi z neposredno pogodbo od lastnika stanovanjsko hišo Ulica Vinka Mohoriča 1, Idrija s pripadajočim zemljiščem (parcela št. 1963, 1964/1, k. o. Idrija mesto), po ceni, doseženi z dogovorom s prodajalcem, ki pa ne sme presegati 20.000 €.

Ad 17 - Razprava o prejetem gradivu k umaknjeni 9. točki dnevnega reda (ni sklepa)


Svetovalka za splošne zadeve
Marija Benčina

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1