alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je ponedeljek, 27. marec 2017


Pregled sklepov 14. redne seje Občinskega sveta z dne 17.11.2016

Številka: 9000-6/2016-29
Datum: 18.11. 2016

PREGLED SKLEPOV 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 17. 11. 2016

Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Sprejme se predlagani dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, upoštevaje s strani župana predlagan umik 5. točke »Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija«.

Ad 2 - Pregled zapisnika in sklepov 13. redne seje z dne 20. 10. 2016
Potrdi se zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 20. 10. 2016.               

Ad 3 – Poročilo Policijske postaje Idrija
Občinski svet Občine Idrija se je seznanil s poročilom Policijske postaje Idrija – oceno ogroženosti in varnostnih tveganj kot strokovno podlago programa varnosti.

Ad 4- Poročilo RŽS Idrija d.o.o. v likvidaciji
1. Občinski svet Občine Idrija se je seznanil s poročilom o delovanju Rudnika živega srebra Idrija d.o.o. – v likvidaciji v obdobju april 2015 do oktober 2016.

2. Iz poročila je  razvidno skrb vzbujajoče stanje, saj v času nižjega financiranja nastaja manjko pri vzdrževanju rudnika in s tem nepopravljiva škoda. Občinski svet Občine Idrija od Vlade RS  zahteva takojšnji dvig na nivo financiranja za monitoring in vzdrževanje nezalitega dela rudnika, določen z Zakonom o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (UL RS, št. 26/05) za zagotavljanje varnosti ljudi in mesta.

3. Aktivno naj se pristopi k problematiki nadomeščanja strokovnega kadra. Zaradi napovedanih trendov upokojevanja se poziva Center za upravljanje z dediščino živega srebra (CUD Hg), naj nemudoma aktivno pristopi k nadomeščanju strokovno usposobljenega kadra-rudarjev.

4. Občinski svet Občine Idrija poziva Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. – v likvidaciji in CUD Hg kot naslednika, da posredujeta vsakokratna letna poročila o monitoringu strokovnim službam občinske uprave, saj so ti podatki izjemnega pomena za spremljanje stanja v vplivnem območju rudnika.

Ad 5 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija – umik z dnevnega reda

Ad 6 – Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2017  in Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2018 – prva obravnava
1. Opravljena je prva obravnava Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2017, do druge obravnave naj se v skladu z možnostmi upoštevajo pripombe delovnih teles in v razpravi dane pripombe.

2. Opravljena je prva obravnava Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2018, do druge obravnave naj se v skladu z možnostmi upoštevajo pripombe delovnih teles in v razpravi dane pripombe.

Ad 7 – Sklep o razveljavitvi Sklepa o zagotavljanju izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija
Sprejme se Sklep o razveljavitvi Sklepa o zagotavljanju izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 8 – Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Idrija za leto 2017 v predlaganem besedilu.

Ad 9 – Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2017
Sprejme se Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2017 v predlaganem besedilu, upoštevaje pripombo statutarno pravne komisije, da se v 4. členu številka »2016« nadomesti s številko »2017«.

Ad 10 – Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2017
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2017 v predlaganem besedilu.

Ad 11 – Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2017
Sprejme se Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2017 v predlaganem besedilu.

Ad 12 – Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2017
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2017 v predlaganem besedilu.

Ad 13 – Premoženjsko pravne zadeve
1. Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v predlaganem besedilu.

2. Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. - v likvidaciji, Bazoviška ulica 2, Idrija, prizna Občini Idrija, Mestni trg 1, Idrija, lastninsko pravico na zemljiščih parc. št.:

- 105/28, 476/1, 476/4, 494/7, 498/12, 829/2, 956/1, 956/2, 977/1, 977/5, 982/2, 986/1, 986/2, 987, 988, 1004/1, 1019/3, 1068, 1106, 1565/2, 1565/4, 1818/3, 2255, 2275/7, 2330/1, 502/4, 982/1, 1004/2, 2283/12, vse k.o. Idrija mesto in
- 309/2 k.o. Spodnja Idrija.

Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, prizna Rudniku živega srebra Idrija, d.o.o. - v likvidaciji lastninsko pravico na zemljiščih parc. št.:
- 967/4, 1165/5 in 1165/6, vse k.o. Idrija mesto.

Vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi s prenosom zemljišč.

3. Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija proda parc. št. 281/4 v izmeri 323 m2, k.o. Idrija mesto.

Parcela predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjski stavbi, ki jo stranka gradi na zemljišču, ki je že  last stranke.

Vrednost parc. št. 281/4, k.o. Idrija mesto je določena na  podlagi cenitve, ki jo je izdelal sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke in znaša 3,60 €/m2, kar znese skupaj 1.162,80 €. Občina Idrija bo za zemljišče izdala račun in obračunala DDV.

Posebni pogoji glede vzdrževanja zemljišča in komunalne infrastrukture ter glede dostopov do komunalnih naprav in njihovega vzdrževanja se določijo s pogodbo o prenosu zemljišča. Strokovno mnenje izdela izvedenec.

Stroške v zvezi s prenosom zemljišča plača stranka.

4. Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija zamenja parc. št. 126/9 v izmeri 110 m2 in parc. št. 126/11 v izmeri 53 m2, obe k.o. Godovič za zemljišče, ki je v lasti stranke, to je parc. št. 96/3, v izmeri 200 m2, k.o. Godovič.

Stranke zamenjajo zemljišča kot enakovredna in terjatve medsebojno pobotajo. Vrednost m2 zemljišča znaša 13,31 €/m2 in je določena na podlagi  Sklepa o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15).

Menjalna pogodba nadomešča odločbo o razlastitvi zemljišča zaradi javne koristi.

Občina Idrija  poravna vse stroške v zvezi s prenosom zemljišča in ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja.

5. Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija proda solastninski delež do 1/9 na parc. št. 1106/16, k.o. Godovič.

Vrednost parc. št. 1106/16 v izmeri 5090 m2, k.o. Godovič,  je določena na  podlagi cenitve, ki jo je izdelal sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke in znaša 1,60 €/m2, kar za delež 1/9 znese 904,88 €. Občina Idrija bo za zemljišče izdala račun in obračunala DDV.

Stroške v zvezi s prenosom zemljišča plača stranka.

6. Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija zamenja parc. št. 547/79 v izmeri 133 m2, k.o. Spodnja Idrija za zemljišče, ki je last stranke, to je parc. št. 379/5 v izmeri 389 m2 in parc. št. 382/4 v izmeri 43 m2, obe k.o. Spodnja Idrija.

Stranke zamenjajo zemljišča in medsebojne terjatve pobotajo v delu, ki  predstavlja izravnavo v površinah zemljišča. Razliko v površini zemljišč, ki znaša 299 m2, pa Občina Idrija odplača po ceni, ki jo določa Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15) in za V. območje znaša 8,71 EUR/m2. Obveznost plačila Občine Idrija znaša 2.604,29 EUR.

Menjalna pogodba nadomešča odločbo o razlastitvi zemljišča zaradi javne koristi. Za zemljišče, ki ga bo pridobila Občina Idrija se sprejme sklep o ustanovitvi javnega dobra.

Občina Idrija  poravna vse stroške v zvezi s prenosom zemljišča in ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja.

7. Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija kupi parc. št.117/48 v izmeri 51 m2, k.o. Godovič ter parc. št. 117/54 v izmeri 139 m2, k.o. Godovič.

Vrednost zemljišča, ki je predmet odkupa je določena na podlagi Sklepa o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15). Cena za tretje območje stavbnih zemljišč  znaša 17,77 €/m2.

Vrednost  zemljišča, ki ga dejansko pridobi Občina Idrija, to je površina190 m2 znaša 3.376,30 €.

Ker gre za pridobitev javne površine, ki bo namenjena za javno cesto, pogodba o prenosu zemljišča nadomešča odločbo o razlastitvi zemljišča.Za zemljišče, ki bo predstavljajo kategorizirano občinsko cesto se sprejme sklep o ustanovitvi javnega dobra.

Vse stroške v zvezi s prenosom zemljišča plača Občina Idrija.

8. Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija kupi parc. št.953/5 v izmeri 70 m2, parc. št. 953/7 v izmeri 20 m2 in parc. št. 953/8 v izmeri 4 m2, vse k.o. Črni Vrh .

Občina Idrija odstopi stranki  parc. št. 1367/6 v izmeri 1 m2 in parc. št. 1367/5  v izmeri 11 m2, obe v k.o. Črni Vrh. Občina Idrija in stranka sta sporazumni, da se zemljišče zamenja kot enakovredno. Terjatve iz menjave zemljišč stranke medsebojno pobotajo.

Vrednost zemljišča, ki je predmet odkupa, to je razlika v površini, ki znaša 82 m2, je določena na podlagi   Sklepa o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15). Cena za peto območje stavbnih zemljišč znaša 8,71 €/m2.

Občina Idrija se zaveže plačati vrednost zemljišča v višini 714,22 € in vrednost nastale škode, ki je nastala ob rekonstrukciji ceste ter stroške za odstranitev dreves in vzpostavitve prvotnega stanja na površinah ob cesti in sicer v višini, ki jo je določil cenilec in znaša 785,78 €.

Ker gre za pridobitev javne površine, ki bo namenjena za javno cesto, pogodba o prenosu zemljišča nadomešča odločbo o razlastitvi zemljišča.Za zemljišče, ki bo predstavljajo kategorizirano občinsko cesto se sprejme sklep o ustanovitvi javnega dobra.

Vse stroške v zvezi s prenosom zemljišča plača Občina Idrija.

9. Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija kupi parc št. 1870/7 v izmeri 90 m2, parc št. 1870/8 v izmeri 1697 m2 in parc št. 1875/6 v izmeri 107 m2, vse k.o. Šebrelje. Cena oziroma vrednost zemljišča se določi na podlagi Sklepa o izhodiščni ceni nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2016 (Uradni  list RS, št. 98/15). Cena za zemljišče znaša 7,30 €/m2. Skupna vrednost zemljišč, ki se odkupujejo znaša 13.826,20 €.

Ker gre za pridobitev javne površine, ki bo namenjena za javno cesto, pogodba o prenosu zemljišča nadomešča odločbo o razlastitvi zemljišča.Za zemljišče, ki bo predstavljajo kategorizirano občinsko cesto se sprejme sklep o ustanovitvi javnega dobra.

Stroške prenosa zemljišča plača Občina Idrija.

Svetovalka za splošne zadeve

                                                                                      Marija Benčina          

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1