alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je ponedeljek, 27. marec 2017


Pregled sklepov 15. redne seje Občinskega sveta z dne 15.12.2016

Številka: 9000-7/2016-20
Datum: 16.12. 2016

PREGLED SKLEPOV 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 15. 12. 2016


Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
1. Na dnevni red 15. redne seje se uvrsti dodatna 12. točka: »Most Idrijska Bela«.
2. Sprejme se predlagani dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, upoštevaje dodano 12. točko. 

Ad 2 - Pregled zapisnika in sklepov 14. redne seje z dne 17. 11. 2016
Potrdi se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 17. 11. 2016. 

Ad 3 – Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Za direktorico javnega zavoda Mestni muzej Idrija Občinski svet Občine Idrija imenuje Ivano Leskovec iz Cerkna, Mostaniška cesta 2.

Ad 4- Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2017 in Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2018 druga obravnava
1. Sprejme se naslednji predlagani amandma k Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2017: »V okviru glavnega programa 1802 Ohranjanje kulturne dediščine znotraj podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina se zmanjša proračunska postavka 1318111 Obnova rudniškega gledališča za 5.000 €. V okviru glavnega programa 1803 Programi v kulturi znotraj podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi se odpre nova proračunska postavka z imenom Rudniška dvorana – nakup opreme, na katero se razporedi 5.000 €.«.

2. Sprejme se naslednji predlagani amandma k Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2018: »V okviru glavnega programa 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva znotraj podprograma 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij se zmanjša proračunska postavka 1311016 Izvajanje LEADER strategije –delovanje LAS za 4.000 €.
V okviru glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva znotraj podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva se odpre nova proračunska postavka 2514001 Oglarski praznik v Idrijskih Krnicah, na katero se razporedi 4.000 €.«.

3. Sprejme se Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2017 v predlaganem besedilu, upoštevaje sprejete amandmaje.

4. Sprejme se naslednji predlagani amandma k Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2018: »V okviru glavnega programa 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva znotraj podprograma 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij se zmanjša proračunska postavka 1311016 Izvajanje LEADER strategije –delovanje LAS za 4.000 €.
V okviru glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva znotraj podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva se odpre nova proračunska postavka 2514001 Oglarski praznik v Idrijskih Krnicah, na katero se razporedi 4.000 €.

5. Sprejme se Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2018 v predlaganem besedilu, upoštevaje sprejeti amandma.

6. Sprejme se Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Idrija za leto 2017.

7. Sprejme se Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Idrija za leto 2018.

Ad 5 – Predstavitev Celostne prometne strategije Občine Idrija
Občinski svet Občine Idrija se je seznanil s potekom priprave Celostne prometne strategije Občine Idrija.

Ad 6 – Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija – prva obravnava
Opravljena je prva obravnava Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija, do druge obravnave naj se upoštevajo pripombe delovnih teles in v razpravi dane pripombe.

Ad 7 – Odlok o urejanju prometa v Občini Idrija – prva obravnava
Prva obravnava Odloka o urejanju prometa v Občini Idrija se prekine in se nadaljuje, ko bo odlok usklajen s pripombami delovnih teles in v razpravi danimi pripombami. Pisne pripombe so možne še do 31.12.2016.

Ad 8 – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 9 – Občina po meri invalidov – analiza in akcijski načrt
Občinski svet Občine Idrija sprejema Analizo uresničevanja Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov Občine Idrija in Akcijski načrt za izenačevanje možnosti invalidov Občine Idrija 2017-2020 s tem, da se v čistopis besedila vnesejo pripombe, dane v razpravi, analiza pa naj se uskladi z dejanskim stanjem. Čistopis naj se posreduje svetnikom.

Ad 10 – Sklep o ugotovitvi javnega interesa
Sprejme se Sklep o ugotovitvi javnega interesa v predlaganem besedilu.

Ad 11 – Premoženjsko pravne zadeve
Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija kupi parc. št. 2561 v izmeri 769 m2, parc. št. 2586 v izmeri 536 m2 in parc. št. 2587 v izmeri 808 m2, vse k.o. Idrija mesto.

Vrednost zemljišča, ki je predmet odkupa je določena na podlagi Sklepa o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15).
Vrednost zemljišč, ki jih kupi Občina Idrija, znaša 19.841,07 EUR.
Ker gre za pridobitev javnih površin, ki bodo namenjene za javne poti za kolesarje, pogodba o prenosu zemljišča nadomešča odločbo o razlastitvi zemljišča. Za zemljišča, ki bodo predstavljala kategorizirane javne poti za kolesarje se sprejme sklep o ustanovitvi javnega dobra.
Vse stroške v zvezi s prenosom zemljišč plača Občina Idrija.

2. Občinski svet Občine Idrija soglaša, da se Občina Idrija vključi v pilotni projekt »Javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade«, ki ga na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjem programu in po Akcijskem načrtu izvajanja projektov 2015-2025 pripravlja Stanovanjski sklad Republike Slovenije, in s podpisom akta o sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije.
Občina Idrija bo za sodelovanje v pilotnem projektu namenila stanovanje št. 3, v izmeri 116,40 m2, z ID številko 2357-629-3 in stanovanje št. 5, v izmeri 42,60 m2, z ID številko 2357-629-5, za oddajo v najem za mlade.

Ad 11 – Most Idrijska Bela
Ni sklepa.

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1