alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je ponedeljek, 27. marec 2017


Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta občine Idrija z dne 15. 12. 2016

Številka: 9000-7/2016-22

Datum: 21. 12. 2016

ZAPISNIK 15.  redne seje Občinskega sveta občine Idrija z dne 15. 12. 2016

Prisotni člani: Nadja Golija Vastič, Renata Hvala, Jurij Kavčič, Miro Krevs, Branko Lapajne, Bojan Režun, Nikolaj Podgornik, Bogdan Mohorič, Blaž Pavšič, Anja Jereb, Špela Kokalj, Ivan Skrt, Tomaž Vencelj, Stojan Lukman, Milovana Lukan, Janez Žakelj, Majda Troha, Robert Lapanja, Silva Gostiša, Kristjan Brus; odsotnost opravičila: Melita Gantar; ostali prisotni: župan Bojan Sever, občinska uprava: Marija Benčina, Margerita Strnad Kos, Karmen Makuc, Maja Majnik, Tomaž Mivšek, Nataša Kumar, Gregor Prezelj, Gregor Koželj, Maja Petrovčič; vabljeni: Karla Jankovič – LUZ, Matevž Straus – ICRA  in Igor Miljavec – Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih; Novinarji: Nina Brus, Saša Dragoš, Damjan Bogataj

Pričetek seje: ob 17. uri


Predlagan je bil naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Pregled zapisnika in sklepov 14. redne seje z dne 17.11.2016
 3. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 4. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2017 in Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2018 – druga obravnava
 5. Predstavitev Celostne prometne strategije Občine Idrija
 6. Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija – prva obravnava
 7. Odlok o urejanju prometa v Občini Idrija – prva obravnava
 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
 9. Občina po meri invalidov – analiza in akcijski načrt
 10. Sklep o ugotovitvi javnega interesa
 11. Premoženjsko pravne zadeve

VIP: Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom

Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Župan je ugotovil, da je ob prisotnosti 19 svetnikov seja sklepčna. Pri obravnavi dnevnega reda je Vencelj v imenu Liste krajevnih skupnosti predlagal razširitev z dodatno 12. točko »Most Idrijska Bela«. Župan je dal predlog na glasovanje in z 18 glasovi ZA in nobenim PROTI je bil sprejet
SKLEP:Na dnevni red 15. redne seje se uvrsti dodatna 12. točka: »Most Idrijska Bela«.
Drugih pripomb na dnevni red ni bilo in z 18 glasovi ZA in nobenim PROTI je bil sprejet
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, upoštevaje dodano 12. točko.

Ad 2 - Pregled zapisnika in sklepov 14. redne seje z dne 17. 11. 2016

Na zapisnik ni bilo pripomb. Prisotnih 19 svetnikov je SOGLASNO sprejelo
SKLEP: Potrdi se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 17. 11. 2016.

Ad 3 –             Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na predlog mandatarne komisije in odbora za družbene dejavnosti, da se za direktorico Mestnega muzeja Idrija imenuje Ivano Leskovec ni bilo pripomb. SOGLASNO je 19 prisotnih svetnikov sprejelo
SKLEP: Za direktorico javnega zavoda Mestni muzej Idrija Občinski svet Občine Idrija imenuje Ivano Leskovec iz Cerkna, Mostaniška cesta 2.

Ad 4- Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2017  in Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2018 druga obravnava

Po kratki obrazložitvi gradiva so bila podana stališča delovnih teles, ki so predlog obeh proračunov podprla. S strani dveh skupin svetnikov sta bila vložena dva amandmaja. Prvega, s katerim bi se dodatna sredstva namenila za nakup osnovnih sredstev v rudniški dvorani, je predstavil Pavšič, drugega, ki bi uvedel novo postavko Oglarski praznik v Idr. Krnicah, pa Podgornik. Župan je izrazil soglasje k predlaganima amandmajema. Brez razprave je 19 prisotnih svetnikov najprej z 18 glasovi ZA in 1 PROTI sprejelo

SKLEP: Sprejme se naslednji predlagani amandma k Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2017: »V okviru glavnega programa 1802 Ohranjanje kulturne dediščine znotraj podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina se zmanjša proračunska postavka 1318111 Obnova rudniškega gledališča za 5.000 €. V okviru glavnega programa 1803 Programi v kulturi znotraj podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi se odpre nova proračunska postavka z imenom Rudniška dvorana – nakup opreme, na katero se razporedi 5.000 €.«.

Z 18 glasovi ZA in 1 PROTI je bil sprejet

SKLEP: Sprejme se naslednji predlagani amandma k Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2018: »V okviru glavnega programa 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva znotraj podprograma 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij se zmanjša proračunska postavka 1311016 Izvajanje LEADER strategije –delovanje LAS za 4.000 €.

V okviru glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva znotraj podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva se odpre nova proračunska postavka 2514001 Oglarski praznik v Idrijskih Krnicah, na katero se razporedi 4.000 €.«.

S 17 glasovi ZA in 1 PROTI je bil sprejet

SKLEP: Sprejme se Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2017 v predlaganem besedilu, upoštevaje sprejete amandmaje.

Z 18 glasovi ZA in 1 PROTI je bil sprejet

SKLEP: Sprejme se naslednji predlagani amandma k Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2018: »V okviru glavnega programa 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva znotraj podprograma 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij se zmanjša proračunska postavka 1311016 Izvajanje LEADER strategije –delovanje LAS za 4.000 €.

V okviru glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva znotraj podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva se odpre nova proračunska postavka 2514001 Oglarski praznik v Idrijskih Krnicah, na katero se razporedi 4.000 €.

S 16 glasovi ZA in 1 PROTI je bil sprejet

SKLEP: Sprejme se Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2018 v predlaganem besedilu, upoštevaje sprejeti amandma.

Z 18 glasovi ZA in 1 PROTI je bil sprejet

SKLEP: Sprejme se Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Idrija za leto 2017.

S 16 glasovi ZA in 1 PROTI je bil sprejet

SKLEP: Sprejme se Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Idrija za leto 2018.

Ad 5 – Predstavitev Celostne prometne strategije Občine Idrija

Sprejem strategije, ki jo je na kratko predstavila Karla Jankovič, sta podprla odbor za GJS in odbor za urejanje prostora in varstvo okolja. V razpravi je bilo Mohoriču pojasnjeno, da se strategije sprejemajo v 60 občinah, v 3 občinah, ki imajo že sprejete, pa so v postopku njihove spremembe. Golija Vastič je poudarila pomen javnega prevoza, ki je rešitev za mestno jedro, pa tudi pomoč prebivalcem na periferiji. Pripomore tudi k socialni vključenosti starejših in socialno šibkih, zato je treba tu čim prej ukrepati. Župan je povedal, da so sredstva namenjena sicer za območje do 4000 prebivalcev, kar pa ne pomeni, da se ne bo reševalo tudi periferije. Žaklju je pojasnil, da bo 2017 v Godoviču investicija v krožišče v višini skoraj milijon evrov, nekoč predvidena obvoznica ni več vključena. Vencelj je opozoril na popravek teksta - namesto ceste Idrija-Vojsko naj se posplošeno glasi lokalne ceste. Izrazil je pričakovanje po pripravi plana obnove lokalnih cest in javnih poti. Lukanova je ob lažjem in cenejšem vidiku pogrešala upoštevanje vidika hitrejšega načina prevoza kot je primer prehitevalnega pasu v Zali. Brus je menil, da je strategija preveč prometno naravnana, vključiti bi bilo treba tudi težnjo k zmanjševanju CO2, k čemur prevoz otrok v oddaljene vrtce in šole ne prispeva.
Ob zaključku razprave je 19 prisotnih  svetnikov SOGLASNO sprejelo
SKLEP: Občinski svet Občine Idrija se je seznanil s potekom priprave Celostne prometne strategije Občine Idrija.

Ad 6 – Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija – prva obravnava

Prvo obravnavo odloka sta podprla statutarno pravna komisija in odbor za GJS, ki je na besedilo podal tudi nekaj pripomb.
V razpravi je bila Lapajnetu razložena dikcija 1. alinee 2. odstavka 5. člena – če je občina  manj kot 50% lastnica, ni potreben poseben postopek za oddajo v najem, ampak lahko večinski lastnik odda v najem z neposredno pogodbo.  Lapanja je menil, da bi morali najti tudi način za upravljanje z občinskimi gozdovi, Brus pa je predlagal, da se v 10. členu definira maksimalni čas najema na 5 let z možnostjo podaljšanja, v 17. členu pa naj se za kratkoročne najeme določi obvezno plačilo vnaprej. Vencelj je menil, da naj bi dolgoletnim sezonski najemniki, ki so redni plačniki, ne bili obvezni plačevati najemnine vnaprej. Trohovi je bilo pojasnjeno, da je letni najem mišljen kot najem za celo leto, ne zgolj za nekaj mesecev.
Ob koncu razprave je 20 prisotnih svetnikov SOGLASNO sprejelo
SKLEP: Opravljena je prva obravnava Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija, do druge obravnave naj se upoštevajo pripombe delovnih teles in v razpravi dane pripombe.

Ad 7 – Odlok o urejanju prometa v Občini Idrija – prva obravnava

Prvo obravnavo odloka so podprli statutarno pravna komisija ter odbor za GJS in odbor  za urejanje prostora in varstvo okolja, ki pa sta na besedilo imela nekaj pripomb.
Lapajne je odlok ocenil kot zelo slab, saj nima zadaj nobenih strokovnih podlag. Tak odlok je velik projekt s potrebo po projektni nalogi, projektnim vodjo in projektni ekipi. Vključevati mora tudi prometno strategijo. Kot nesmiseln je ocenil parkomat pred zdravstvenim domom. Odlok je preuranjen, za reševanje situacije v Idrijski Beli se lahko popravi obstoječi predpis. Predlagal je umik obravnave, ki naj se opravi, ko bo odlok pripravljen na strokovnih osnovah. Odlok mora imeti sistem in tehnologijo. V ozadju je veliko financ, ki jih v proračunu ni.
Skrt je menil, da je mirujoči promet tudi treba urediti in nekatere stvari so v odloku dobre kot npr. da čas parkiranja in višino parkirnine določi občinski svet. Ni pa se strinjal z določbami 2. in 3. alinee 1. člena glede odstranitve vozil. V zvezi z 12. členom je pripomnil, da še nimamo določenih površin za bivalne prikolice, ko bodo, se odlok lahko dopolni. Glede določb 13. člena je menil, da je dovolj denarna kazen in če bodo redarji svoje delo opravljali, bodo vozniki vozila sami umaknili. Spraševal se je o smiselnosti nabave drage opreme za odstranjevanje vozil. Tudi pri dikciji odstranitve na varovan prostor se zastavlja vprašanje, kje ta prostor je in kakšni so stroški ureditve, plačilo odvoza, če pride voznik k vozilu prej kot je le-to odpeljano, je nesmiselno. Pri 15. členu je vprašljiva kontrola nad višino stroškov odstranitve vozila, saj jih odmeri izvajalec, ki je profitna organizacija. Svetniška skupina NSi je mnenja, da je treba odlok najprej primerno urediti glede na situacijo v naši občini in šele nato opraviti prvo obravnavo. Trohovo je motila dikcija 9. člena, da invalidi za parkiranje na zanje označenih parkirnih prostorih na cesti parkirnine ne plačujejo, drugje pa. Definira naj se tudi obveznost namestitve invalidske nalepke. Župan je na pripombe pojasnil, da se letos sprejeti predpis v Beli ni mogel izvajati. Treba je definirati določbe tako, da se bo dalo ukrepati. Strinjal se je, da je potreben tehnični pravilnik, ki pa ni del odloka. Območja režimov še niso določena, stvari se bodo reševale sproti, saj celovita rešitev še dolgo ne bo mogoča.
Pavšič je podprl Lapajnetove ugotovitve, ni pa se strinjal s Skrtom, saj je razbremenitev prometa v mestnem jedru možna le s parkirninami. Odlok je načeloma podprl, bi pa moral biti tehnično osnovan. Skrt je repliciral, da parkirnine podpira, ne podpira pa odstranjevanja nepravilno parkiranih vozil, raje  na se zaračunava kazni in ne izvaja fizične odstranitve. Prezelj je pojasnil, da je odlok zaradi fleksibilnosti napisan splošno, saj je trenutno edina parkirna cona v Beli. Tehnične zadeve v odlok ne sodijo, to urejajo tehnični pravilniki. Izvajalec službe bo Komunala, z njo se bo uskladila ureditev parkirnih mest ob obveznem upoštevanju zakonskih določb. Odvozi vozil se trenutno ne morejo izvajati, ker občina nima izvajalca, lahko pa se izvede razpis za njegovo pridobitev. Lapajne je povedal, da ne zagovarja uvrstitve tehničnih zadev v odlok, mora pa le-te definirati strokovna skupina in bodo nato podlaga za pripravo odloka. Mohorič se je strinjal s Pavšičem glede zmanjševanja prometa v mestnem središču, bi pa občina morala tudi, določiti funkcionalna zemljišča, urediti dovolilnice, peš cone, saj je sedaj anarhija.
Režun je v povezavi z 11. in 12. členom menil, da z odlokom prehitevamo prometno strategijo, saj določamo parkirišča za tovornjake in bivalna vozila, ki pa jih nimamo. Treba je imeti ista merila za domačine in turiste. Predlagal je, da se z odlokom počaka do sprejetja prometne strategije. Skrt je povedal, da ne bo glasoval za odlok, saj če bo sprejet, ga bo treba izvajati, kar pa ne bo možno, če zadeve ne bodo urejene. Lukman je menil, da je najprej treba ugotoviti presečno stanje, kaj sedaj v Idriji je, nato pa na osnovi vizije prihodnjega stanja pripraviti odlok in ga sproti dograjevati.
Župan je na podlagi razprave dal na glasovanje sklep o prekinitvi prve obravnave in 20 prisotnih svetnikov je SOGLASNO sprejelo
SKLEP: Prva obravnava Odloka o urejanju prometa v Občini Idrija se prekine in se nadaljuje, ko bo odlok usklajen s pripombami delovnih teles in v razpravi danimi pripombami. Pisne pripombe so možne še do 31.12.2016.

Ad 8 – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija

Na pravilnik statutarno pravna komisija in odbor za gospodarske dejavnosti nista imela pripomb in tudi v razpravi jih ni bilo. Prisotnih 20 svetnikov je SOGLASNO sprejelo
SKLEP: Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 9 – Občina po meri invalidov – analiza in akcijski načrt

Sprejem analize in akcijskega načrta, ki ju je na kratko predstavil Straus, je podprl odbor za družbene dejavnosti.
V razpravi je Mohoriča zanimalo, kakšen bo praktičen učinek aktov ter kaj se je od leta 2011 že naredilo in kaj se planira. Miljavec, predstavnik Društva slepih in slabovidnih, je povedal, da je Občina Idrija lahko na tem področju vzor. Prizadeva si za zagotavljanje dostopnosti za invalide, izobraževanje ranljivih skupin, društva sodelujejo. V zadnjih letih je bilo veliko narejenega in obravnavani načrt je najboljši v primerjavi z drugimi. Brus je izrazil nezadovoljstvo nad napačnimi podatki v analizi, na katere je opozoril že leta 2011, pa še vedno niso popravljeni. Stanje naj se preveri na terenu. Tudi Žakelj je dodal,da je v analizi za mrliško vežico v Godoviču navedeno, da nima dostopa za invalide, a ga ima. Trohova je povedala, da je v gradivu našla kar nekaj neskladnosti in napak, ki naj se jih popravi, pripombe je dala pisno. Mohorič je menil, da bi moral biti akt bolj kritičen, bolj zavzemajoč se za invalide. V imenik dostopnih točk pridem.si je vpisana trgovina Tosama, ki pa je zaprta. Tudi Lukanova je opozorila na nekaj napak. Še vedno se navaja DURS, čeprav je sedaj to FURS. Občina je odgovorna, da invalidnim občanom zagotovi, da urejajo razne zadeve, ne le s preurejanjem prostorov, lahko tudi na drug način npr. da pride uradnik do invalida na njegov klic v pritličje. Režun je ugotavljal, da je dolžnost vodstva zavodov, da dajo pravilne podatke. Predlagal je sprejem dokumentov, v katere pa naj se vnese popravke. Pripravljavcem je treba zaupati,  da bodo ob prijavi občine Idrija kot dober primer za izvedene in planirane aktivnosti, ki jo namerava vložiti Medobčinsko društvo invalidov, akti usklajeni. Skrt je povedal, da bo dokumente podprl, saj so dobri kljub nekaterim pomanjkljivostim v analizi. S tem je bila razprava zaključena in 20 prisotnih svetnikov je z 19 glasovi ZA in 1 PROTI sprejelo
SKLEP: Občinski svet Občine Idrija sprejema Analizo uresničevanja Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov Občine Idrija in Akcijski načrt za izenačevanje možnosti invalidov Občine Idrija 2017-2020 s tem, da se v čistopis besedila vnesejo pripombe, dane v razpravi, analiza pa naj se uskladi z dejanskim stanjem. Čistopis naj se posreduje svetnikom.

Ad 10 – Sklep o ugotovitvi javnega interesa

Sprejem predlaganega sklepa sta podprla statutarno pravna komisija in odbor za družbene dejavnosti. V razpravi je Brusa zanimalo, kaj bo, če bo tudi nov prevzemnik posloval z izgubo. Tudi pri akvariju se je računalo na dobro poslovanje, a ni bilo tako. Prav bi bilo, da bi se predstavilo načrtovano poslovanje. Župan je povedal, da so mladi v objektu aktivni, ko bo objavljen razpis, se bodo na podlagi izračunov prijavili, ali pa ne. Majnikova je poudarila, da javni programi morajo ostati v objektu. Mohorič je opozoril, da je treba paziti, da ne bo prišlo do finančnih težav, Skrt pa je ob napovedi podpore predlaganemu sklepu dejal, da je v obrazložitvi pričakoval več finančnega dela. Turizem je tržna dejavnost in bi se moral sam vzdrževati. Pogrešal je poslovni načrt, podatke, koliko sredstev občina že sedaj namenja za turizem, koliko več zaposlenih se bo še financiralo, kaj želi občina s spremembami doseči in kakšen učinek se pričakuje. Želel bi več kalkulacij, saj gre za proračunske odhodke. Majnikova je opozorila, da je predmet obravnave le ugotovitev javnega interesa, župan pa je dodal, da se bo objekt oddal tistemu, ki bo najbolje uresničeval javni interes. Z delom mladih je zadovoljen. Golija Vastič je menila, da odgovornost ni le na strani najemnika, sploh če gre za mlade. Z najemnim odnosom jim ne smemo naprtiti prevelikih bremen. Trohova je podprla, da se mladim da priložnost, treba pa jim je omogočiti tudi svetovanje. Lapajne je izrazil pomisleke glede stanja objekta, Vencelj pa bojazen glede možnostih dobrega poslovanja mladih, če doslej toliko zaposlenih ni zmoglo uspešno poslovati. Dodal je še, da je vsekakor treba poskrbeti za stalno dostopnost iskalcem sob. Majnikova je pojasnila, da se bodo prijavitelji na razpis prijavili prostovoljno in po lastni presoji. Po razpravi je 20 prisotnih svetnikov SOGLASNO sprejelo
SKLEP: Sprejme se Sklep o ugotovitvi javnega interesa v predlaganem besedilu.

Ad 11 – Premoženjsko pravne zadeve

Nakup zemljišča je podprl odbor za finance. V razpravi je bilo Venclju pojasnjeno, da je lastnik vmesnih parcel ARSO in se bo sproti dogovarjalo in odkupovalo. Prisotnih 20 svetnikov je z 18 glasovi ZA in 2 PROTI sprejelo
SKLEP: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija kupi parc. št. 2561 v izmeri 769 m2, parc. št. 2586 v izmeri 536 m2 in parc. št. 2587 v izmeri 808 m2, vse k.o. Idrija mesto.
Vrednost zemljišča, ki je predmet odkupa je določena na podlagi Sklepa o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15).
Vrednost zemljišč, ki jih kupi Občina Idrija, znaša 19.841,07 EUR.
Ker gre za pridobitev javnih površin, ki bodo namenjene za javne poti za kolesarje, pogodba o prenosu zemljišča nadomešča odločbo o razlastitvi zemljišča. Za zemljišča, ki bodo predstavljala kategorizirane javne poti za kolesarje se sprejme sklep o ustanovitvi javnega dobra.
Vse stroške v zvezi s prenosom zemljišč plača Občina Idrija.
Sprejem predlaganega sklepa sta podprla odbor za gospodarske dejavnosti in odbor za finance. Brez razprave je bil SOGLASNO sprejet
SKLEP: Občinski svet Občine Idrija soglaša, da se Občina Idrija vključi v pilotni projekt »Javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade«, ki ga na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjem programu in po Akcijskem načrtu izvajanja projektov 2015-2025 pripravlja Stanovanjski sklad Republike Slovenije, in s podpisom akta o sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije.
Občina Idrija bo za sodelovanje v pilotnem projektu namenila stanovanje št. 3, v izmeri 116,40 m2, z ID številko 2357-629-3 in stanovanje št. 5, v izmeri 42,60 m2, z ID številko 2357-629-5, za oddajo v najem za mlade.

Ad 11 – Most Idrijska Bela

Vencelj je uvodoma naglasil, da so vsi prejeli odprto pismo krajanov Idrijske Bele, povezano z obnovo mostu v Idrijski Beli in povzel potek aktivnosti in sestankov ter na njih danih obljub in izjav. Sprva je bil obljubljen pol metra višji most, na sestanku KS pa je predstavnik občine izjavil, da  okoljevarstveniki ne dopustijo spremembe višine, kar je kasneje mag. Rojšek zanikal, saj naj bi bilo zaprošeno zgolj za razširitev, ne pa za zvišanje mostu. Nekdo torej laže. Zanimalo ga je, zakaj se ne pove resnice, pa tudi, kako se bo ukrepalo in kdo bo odgovarjal, če most tudi po končanih delih ne bo ustrezno prepuščal vode. Župan je naglasil, da je bil Podobnik edini, ki si je upal začeti reševati problem tega mostu. Sprva je bila želja po pol metra višjem mostu brez širitve, kot pametnejša rešitev je bila predstavljena sedanja varianta. Sedanja odprtina je 4x večja od prejšnje, kar je optimum za posege brez gradbenega dovoljenja. Odgovornost lahko prevzame sam. Če kdo najde boljšo rešitev, naj jo predlaga in naj se sprejme ustrezen sklep ter z rebalansom zagotovi sredstva. Če bo tudi pri višjem mostu voda poplavljala, se bo zopet pojavilo vprašanje odgovornosti. Res pa je, da so se dela vlekla predolgo, da bi se že sedaj dalo videti prave rezultate. Lapajne je povedal, da naj bi bila dela končana ta teden in naglasil, da mora biti most varen, saj  je to javni prostor. Lapanja je dodal, da mostu ne more kritizirati in ga ne bi spreminjal, pretok bo večji, treba pa je vedeti, da so se spremenile naravne razmere. Vencelj je obravnavo točke zaključil z dejstvom, da se je krajanom ob soglasjih za potrebe vodovoda ustrezen most obljubilo in bo treba most dvigniti, če se bo to pokazalo kot potrebno, saj baje za to ni zadržkov.

VIP: Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom

1. V gradivu so bili podani odgovori na svetniška vprašanje glede opravljanja zimske službe, Hoferjeve reklamne table, ureditve lastniških razmer v zvezi z zemljišči ob pokopališču v Ledinah in s cesto v Ledinska Korita, sanacije udrtega cestišča na delu makadamske ceste Gore-Ledinsko Razpotje, aktivnosti postavljanja označevalnih tabel in racionalnejšem razporedu terminov v športnih dvoranah. Priloženo je bilo tudi poročilo o učinkih kongresa OIDFA za Idrijo.

2. Hvalova je opozorila, da še vedno niso urejene zemljiškoknjižne zadeve, povezane z obnovo ceste Idrija-Vojsko pred 2 leti ter vprašala, če fizične osebe lahko pridejo do župana s predlogi rešitev. Župan je dejal, da lahko in da je reševanje teh zadev v postopku. Prezelj je dodal, da bo morda treba nekatere sklepe spremeniti.

3. Golija Vastičeva je na primeru znižanja KD lastnikom poškodovanih površin po žledu dala pobudo, naj občina sprotno obvešča kmete o podobnih zadevah in jim da navodila, kako ravnati. Makučeva je dejala, da se lahko pošlje obvestilo kmečkim gospodarstvom.

4. Skrt je ugotavljal, da kljub odrejeni kazni Hoferjeva tabla še stoji. Prezelj je povedal, da je bila podana prijava cestnemu inšpektorju in je postopek v teku.

5. Skrt je dal pobudo, naj se v križišču pri Likarci namesto poleg table za Dole, še za Gore in Zavratec, na Marofu pa za Ledine.

6. Skrt je posredoval željo Karitas, da bi redarji vsako četrto sredo v mesecu in  , ko se deli pomoč, ne ukrepala prestrogo proti prejemnikom pomoči. Župan je povedal, da na delo redarjev ne vpliva.

7. Brus je vprašal, na koga se lahko obrne za informacije glede postavitve označevalnih etiket, ki so skoraj nevidne in narobe postavljene. Župan je obljubil pisni odgovor.

8. Brusu je bilo glede prednosti pri terminih v športnih dvoranah še dodatno pojasnjeno, da imajo prednosti tisti, ki se prijavijo na razpis, ki bo za prihodnje leto kmalu objavljen.

9. Golija Vastičevaje spomnila na predfinanciranje in možnost sklenitve dveletnih pogodb financiranja programov. Župan je povedal, da dvoletna pogodba ni smotrna, saj kdor prvo leto izpade, izpade nato še drugo leto. Se bo pa poskušalo razpis objaviti čim prej.

10. Vencelj je na projekt pametne skupnosti navezal pobudo za postavitev spletne kamere na mestnem trgu.

11. Sejo sta z novoletnimi voščili zaključila Režun in župan.

Seja je bila zaključena ob 21:40 uri.

Zapisala:                                                                                Župan

Marija Benčina                                                                                 Bojan Sever

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1