alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je četrtek, 23. marec 2017


Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta občine Idrija z dne 19.1.2017

Številka: 9000-1/2017-16
Datum: 31. 1. 2017

Z   A   P   I   S   N   I   K

16.  redne seje Občinskega sveta občine Idrija z dne 19. 1. 2017

Prisotni člani: Nadja Golija Vastič, Renata Hvala, Branko Lapajne, Bojan Režun, Nikolaj Podgornik, Bogdan Mohorič, Anja Jereb, Špela Kokalj, Tomaž Vencelj, Stojan Lukman, Melita Gantar, Milovana Lukan, Majda Troha, Robert Lapanja, Silva Gostiša, Kristjan Brus; odsotnost opravičili: Janez Žakelj, Ivan Skrt, Blaž Pavšič, Miro Krevs, Jurij Kavčič; ostali prisotni: župan Bojan Sever, občinska uprava: Marija Benčina, Margerita Strnad Kos, Karmen Makuc, Maja Majnik, Tomaž Mivšek, Nataša Kumar, Gregor Prezelj, Gregor Koželj, Maja Petrovčič; vabljeni: Rajko Leban – Golea, Sanja Marija Pellis - CID; Novinarji: Metka Rupnik, Nina Brus, Saša Dragoš

Pričetek seje: ob 17. uri


Predlagan je bil naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Pregled zapisnika in sklepov 15. redne seje z dne 15.12.2016
 3. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija – hitri postopek
 4. Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija – druga obravnava
 5. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Idrija – skrajšani postopek
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji – skrajšani postopek
 7. Soglasje k zadolžitvi Centra za idrijsko dediščino
 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma

VIP: Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom

Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je ob prisotnosti 15 svetnikov seja sklepčna. Na dnevni red ni bilo pripomb, SOGLASNO je bil sprejet
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija.

Ad 2 - Pregled zapisnika in sklepov 15. redne seje z dne 15. 12. 2016
Na zapisnik ni bilo pripomb. Prisotnih 15 svetnikov je SOGLASNO sprejelo
SKLEP: Potrdi se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 15. 12. 2016.

Ad 3 – Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija – hitri postopek           
Odlok je na kratko predstavil predstavnik Golee Rajko Leban. Podporo sprejemu predlaganega akta po hitrem postopku sta podala statutarno pravna komisija in odbor za GJS. V razpravi je Lapajne povedal, da se je v zadnjem tednu precej stvari uskladilo, dobiva se prave podatke. Za pogajanja, ki so najpomembnejša, ostaja malo časa. Treba bo pripravljati tudi plan B za primer, da po tej poti zadeva ne uspe, lahko se izpelje tudi drugače. Hvalova je opozorila na napačni sliki zavodov v Oceni možnosti, Vencelj pa na napačen občinski grb. Prisotnih 16 svetnikov je SOGLASNO sprejelo
SKLEP: Sprejme se Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 4 –  Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija – druga obravnava
Na odlok nista imela pripomb niti odbor za GJS, niti statutarno pravna komisija, niti jih ni bilo v razpravi. Prisotnih 16 svetnikov je SOGLASNO sprejelo
SKLEP: Sprejme se Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 5 - Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija – skrajšani postopek
Na odlok nista imela pripomb niti odbor za družbene dejavnosti, niti statutarno pravna komisija, niti jih ni bilo v razpravi. Prisotnih 16 svetnikov je SOGLASNO sprejelo
SKLEP: Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 6 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji – skrajšani postopek
Gradivo, vključno z naknadno dodano pripombo glede nadstreškov, je podrobneje predstavila Hadalinova in povedala, da se z današnjo obravnavo odloka zaključuje postopek nadzora ugotavljanja zakonitosti akta. Pojasnila je, da gre skladno z zakonom za kratek postopek in se odpravljajo napake, kot je to odredilo ministrstvo, ki se ga bo tudi obvestilo o sprejetih odločitvah na današnji seji. Dodala je še, da je bila novembra s strani ministrstva prejeta elektronska pošta, ki je napovedala posredovanje poziva za novo spremembo. Na pošto je Občina odgovorila, a vse odtlej od ministrstva ni bilo posredovanega nič, kar se lahko smatra kot molk organa. Župan je dodal, da v kolikor se predlagani odlok ne sprejme, velja obstoječi.
V gradivu predlaganega sklepa, da se odlok sprejme, statutarno pravna komisija in odbor za urejanje prostora in varstvo okolja nista podprla, odbor tudi ni podprl predlaganega sklepa o sprejemu stališč do vloženih pripomb.
V razpravi je Vencelj vprašal, če je v novem predlogu dovoljeno tudi rušenje objektov. Pojasnjeno mu je bilo, da gre za uskladitev terminologije z zakonom in je dovoljena odstranitev tistih objektov, ki so določeni z OPPN. Venclja je zanimalo, če se bodo s sprejetjem tega odloka odpravile vse nezakonitosti. Pojasnjeno mu je bilo, da je bila ugotovljena le ena in ta se odpravlja, lahko pa bo ministrstvo ugotovilo kasneje še kaj. Vencelj je povedal, da bo Lista krajevnih skupnosti glasovala proti, saj predlaga sklic usklajevalnega sestanka, da se dogovori, kaj je še potrebno in obravnava vse popravke skupaj. Tudi Mohorič je podporo odloku odrekel, ker stvari očitno še niso dokončno dorečene. Režun je ob dejstvu usmeritve v razvoj, dela pa se škoda, povedal, da je bil OPPN sprejet 2013, po vseh pritožbah je prišlo do razsodbe ministrstva, da je v celotnem odloku nezakonit le 3. člen, kar se z obravnavnim odlokom popravlja. Če se predlagani odlok ne sprejme, bo veljal obstoječi nezakoniti akt. Glasoval bo za, ker je to razvojna pot.
Vencelj je repliciral, da ne gre za molk organa, saj z zakonodajo nobeni roki niso določeni, tudi obe delovni telesi sklepov nista podprli. Lapajne je sicer izrazil dilemo, a ob dejstvu, da popravek daje možnost investitorjem in popravlja napake, ugotovljene s strani ministrstva, bo glasoval za. Mohorič je menil, da je sicer prav, da se investira, a ne mimo volje ljudi, ki so že tam. Župan je povedal, da je bila volja ljudi v postopku upoštevana, zato je bil odlok sprejet. Napake se je iskalo kasneje in ministrstvo je našlo le eno. Trohova je napovedala glasovanje za predlagani odlok, saj je z zakonom usklajen, v Idriji pa  rabimo stanovanja, ki jih ta OPPN omogoča, tudi ta del mesta je potreben ureditve. S tem je bila razprava zaključena, 16 prisotnih svetnikov je najprej z 10 glasovi ZA in 1 PROTI sprejelo
SKLEP: Sprejeme se stališča do pripomb na razgrnjen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji, upoštevaje pripombo župana, da se v besedilo pri objektu Lapajnetova 53 za besedo »prizidkov« doda besedi »in nadstreškov«.
Z 10 glasovi ZA in 2 PROTI je bil sprejet
SKLEP: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji v predlaganem besedilu, upoštevajoč pripombo župana, da se v 4. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »V poglavju »Obstoječi objekti« se pri tretjem odstavku za besedo »prizidkov« doda besedilo »in nadstreškov«.

Ad 7 – Soglasje k zadolžitvi Centra za idrijsko dediščino
Župan je zaradi nujnih obveznosti sejo zapustil in vodenje seje predal podžupanu.
Pellisova je na kratko obrazložila predlagani sklep, katerega sprejem je odbor za finance podprl. V razpravi je bilo Hvalovi pojasnjeno, da se bo kredit poplačal iz sredstev projekta, Lapajnetu pa je bilo povedano, da bo financiranje CID razvidno v poslovnem poročilu. Brus je napovedal glasovanje proti, saj Občina vlaga 50.000 evrov lastnih sredstev. Za bolj potrebne investicije sredstev ni, za potovanja po tujini, pa so. Pellisova je pojasnila, da bo s temi sredstvi narejen interpretacijski center Geoparka, ki ga le-ta obvezno mora imeti, financirani bosta 2 zaposlitvi, potovanja v tujino bodo le zaradi projektnih sestankov. Trohova je želela podrobnejše pojasnilo, kaj vse se od tega projekta pričakuje, obljubljeno je bilo, da bo dano na naslednji seji pod VIP. Režun je dejal, da nekateri efekti zagotovo bodo, da pa je izplen projekta odvisen od nas. Predlagal je, da se tabela projektov dopolni tudi s projekti partnerjev (CID,…) in z rezultati projektov. Mohorič je izrazil pričakovanje, da bodo v prihodnje pripravljene boljše obrazložitve. Ob koncu razprave je 16 prisotnih svetnikov s 15 glasovi ZA in 1 PROTI sprejelo
SKLEP: Občinski svet Občine Idrija soglaša, da se javni zavod Center za idrijsko dediščino zadolži v obliki kratkoročnega posojila v višini 54.000 € v mesecu januarju in 50.000 € v mesecu juliju 2017, za namen kritja deleža stroškov Centra za idrijsko dediščino v projektu Danube GeoTour, ki se povrnejo iz ESSR sklada. Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Ad 8 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma
Sprejem akta je s podanimi pripombami podprl odbor za gospodarske dejavnosti. Ker pa pomotoma pravilnik ni bil obravnavan na seji statutarno pravne komisije, so bili člani sveta mnenja, naj se točka prekine in obravnava nadaljuje na naslednji seji. Prisotnih 16 svetnikov je SOGLASNO sprejelo
SKLEP: Točka se prekine in obravnava nadaljuje na naslednji seji Občinskega sveta.

VIP: Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom
1. V gradivu so bili podani odgovori na svetniška vprašanje glede označevalnih etiket in obveščanja kmečkih gospodarstev ter čistopis Analize uresničevanja Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov Občine Idrija in Akcijskega načrta za izenačevanje možnosti invalidov Občine Idrija 2016-2020.
2. Gostiševa je zaprosila za odgovor oz. ukrepanje glede cestnega ogledala ob priključku na občinsko cesto, za katerega je KS Črni Vrh poslala dopis občinski upravi.
3. Gostiševa je pozvala k ukrepanju glede kanala na cesti Črni Vrh-Zadlog, ki ogroža varnost in za ureditev katerega je bilo že velikokrat zaprošeno.
4. Gostiševa je seznanila prisotne o  velikem požaru v Idrijskem Logu, ki je povzročil veliko materialno škodo in pozvala k pomoči prizadetim. Opozorila je tudi na dejstvo, da hidrant ob intervenciji gasilcev ni deloval.
5. Vencelj je vprašal glede zaostankov Občine Idrija pri plačilih za zemljišča, saj nekateri čakajo že precej let. Odgovorjeno je bilo, da se lahko zglasijo na Občini.
6. Lapajne je glede na dejstvo, da se vsako leto namenjajo precejšnja sredstva za informatiko, apeliral, naj se le-ta končno uredi.
7. Lukanova je izrekla kritiko na čiščenje mesta po zadnjem sneženju. Tako slabo očiščeno in poledenelo mesto še ni bilo, kar je sramota. Venclju, ki je pojasnil, da se je sicer ukrepalo, da pa soljenje v takih vremenskih pogojih ne učinkuje, je odvrnila, da se po Rižah ni nič ukrepalo. Režun je obljubil posredovanje kritike Komunali.
8. Mohoriča je zanimalo, kako je z garažno hišo, katere gradnja je bila napovedana oktobra. Režun je povedal, da je to zadeva privatnega investitorja in upravnih postopkov.
9. Brus je zaprosil za pisni odgovor glede avtobusnih postajališč na Ledinskem Razpotju in v Govejku. Zanimalo ga je, ali je z DRSC že vse dogovorjeno in kdaj bo izvedba.
10. Brus je zaprosil za pisni odgovor tudi glede terminskega plana ureditve makadamskega dela ceste Gore-Ledinsko Razpotje.
11. Brus je povabil prisotne na otvoritev novega oddelka vrtca v Ledinah.
12. Režun je posredoval povabilu CUD HG na otvoritev topilnice.

Seja je bila zaključena ob 18:40 uri.

Zapisala:                                                                                 Župan

Marija Benčina                                                                       Bojan Sever

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1