Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnične šole Zavratec