Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija